Referat generalforsamling 2014

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I ”KULTURLANDSBYEN6300” AFHOLDT PÅ GRÅSTEN LANDBRUGSSKOLE DEN 25. MARTS 2014.

Der var 17 fremmødte. Vi startede med kaffe og kage og gik så over til generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent. Kirsten Nielsen blev foreslået og valgt. Hun kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

2. Beretning fra bestyrelsen blev fremlagt af Hanne Næsborg-Andersen. Beretningen fremkaldte en del debat og forslag og blev efterfølgende taget til efterretning. Her følger et pluk fra debatten: Med hensyn til mødet med beboerne i Ladegårdskov – dette blev optaget på bånd og foreligger hos Historisk Forening, som måske kunne tage udpluk med i deres årsskrift. Der er jo egnshistoriske udredninger helt ned til enkelte huse. Med hensyn til æbleansøgningen svarer Landdistriktspuljen i april. Der henvistes til et nyt museum i Odense, med et enormt æble og citater på væggen om æbler. Der kom masser af æbleideer og tanker om æbleaktiviteter på bordet. Der findes æblegenbanker i Rødding og i Angeln. Måske skulle man gå over til at søge penge både fra GL og fra 6300, evt. ved hjælp af en fundraiser. Til sidst en stor tak til GL for husly og god forplejning.

3. Regnskabet blev fremlagt af Tage Nielsen. Regnskabet blev godkendt.

4. Kontingentet blev uændret fastsat til 100 kroner.

5. Der var ingen indkomne forslag.

6. Hanne Næsborg-Andersen fremlagde handleplanen for året 2013. Den blev godkendt. Der kom en enkelt tilføjelse ang. et bedre samarbejde med folkeskolen.

7. Valg til bestyrelse og suppleanter. Henry Bjerg genopstillede og blev genvalgt. Det samme gjaldt Kristian Kjær Nielsen. Kaj Nissen genopstillede ikke, i stedet blev Birgitte Norman Houe valgt. Ole Gaul Nilum har trukket sig fra arbejdet, i hans sted vælges Lise Rosengaard Paulsen ind i bestyrelsen. Karin Baum og Lise Rosengaard Paulsen genopstillede ikke længere som suppleanter, men direkte til bestyrelsen, Karin Baum som fast medlem for FFKK. Bodil Gregersen blev valgt ind som suppleant til bestyrelsen, og generalforsamlingen gav bestyrelsen lov til senere at finde endnu en suppleant. Hannelore Nicolaysen træder ud af bestyrelsen. Hanne Næsborg-Andersen var fremdeles repræsentant for Adsbøl Borgerforening og Tage Nielsen for Det lille Teaterhus.

8. Valg af revisorer. Bente Damkjær og Anne Marie Brodersen genopstillede. Begge blev genvalgt. Bestyrelsen tager kontakt til Bent Skibsted om hans suppleantpost.

9. Eventuelt. Der kom her et forslag om en æbletræidé for og med børn. Det bliver nødvendigt med en tæt koordinering, hvori turistbureauet kunne gå ind. Desuden en genoptagelse af æblesejladen, hvortil Aabenraa kommune ved turistchefen har sagt god for et samarbejde. Endelig skattejagter, geocaching – i det hele taget det historiske perspektiv, gerne i samarbejde med Museum Sønderjylland. Bente Løwe er klar med sine æblehistorier.

Foreningen gav kaffen.