Bestyrelsens beretning 2013

Året har desværre været præget af en del modvind, men vi er her endnu.

Fondsbesøg og Gråsten Landbrugsskole

Som beskrevet ved generalforsamlingen i 2013 havde vi i efteråret 2012 fået svar fra en stor fond, nemlig ”A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal”. Vi havde sendt en foreløbig ansøgning til dem, med en vedlagt projektbeskrivelse samt en invitation til at komme og se stedet ved selvsyn. De svarede ja til invitationen, men besøget blev flere gange aflyst. Endelig lykkedes det at få et møde i stand d. 11. april på Landbrugsskolen. Her deltog Karsten Dressøe, den nye forstander, Ulla Lunn fra Mærskfonden, samt Ole Gaul Nilum og Hanne Næsborg-Andersen fra Kulturlandsbyen6300. Efter en rundvisning på stedet kom den efterfølgende diskussion til at flytte nogle perspektiver og ændre vores projekt radikalt. Det viste sig, at:

  • Fondens tankegang har ændret sig fra at støtte det mere kulturelle og bygninger til at støtte den sociale udvikling/det sociale aspekt og gerne de unge. De påtager sig på en måde et samfundsansvar
  • Vores beskrivelse mangler i høj grad finansieringsmuligheder og deraf følgende driftsbudget. Vi skal kunne gøre rede for, hvilket potentiale der er økonomisk, hvormange og hvem vi regner med som kunder og hvordan det kan hænge sammen.
  • Ligeledes hænger vores anlægsbudget ikke sammen økonomisk.
  • Foreningen er for spinkel en ramme om de aktiviteter, der planlægges på stedet, der er ikke nok fundament under.
  • Hun kunne RIGTIG godt lide ideen om en landbrugsskole, der tager et samfundsansvar og bidrager til at udvikle unge mennesker, i stil med det gamle landbosamfund og højskolebevægelsen. Herunder hører også, at en landbrugsskole også kan udsætte eleverne for kulturelle påvirkninger.
  • Landbrugsskolens udviklingsplan bør derfor have denne sammenhæng indarbejdet.
  • Ligeledes var hun meget glad for sammenhængen med natur og f.eks. madtraditioner/det sønderjyske køkken og hun var især glad for vores kulturbånd/stier.
  • Det betyder, at hun mener, vores projekt skal ændres, så det er Landbrugsskolen, der ansøger fonden, ikke Kulturlandsbyen6300. Det vil kræve meget forarbejde, og hun nævnte endda, at hun gerne sparrer med Karsten om dette.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde deltog Karsten Dressøe. Han forklarede, at landbrugsskolen skulle i gang med en debat om deres værdigrundlag, og heri ville Ulla Lunns indlæg indgå. Der ville komme et oplæg fra Landbrugsskolen om det fremtidige samarbejde. Tidsrammen var efteråret 2013. Bestyrelsen vedtog derfor at afvente og køre videre med arrangementer i mellemtiden. En af årsagerne hertil var også, at Ulla Lunn havde forklaret, at de store fonde alle var ved at dreje ind på samme tankegang, og at den kendsgerning, at Sønderborg ikke blev Kulturhovedstad, spillede negativt ind. Vi kunne derfor ikke se nogen idé i at sende en ansøgning til en anden fond.

Desværre kom der ikke som lovet et udspil fra Karsten Dressøe, og som året skred frem, blev det mere og mere uklart, hvor vi stod. Som I alle ved, holdt Karsten Dressøe op som forstander pr. 1. januar 2013.

Vores nuværende situation her i 2014 i forhold til landbrugsskolen er baseret på en samtale med den konstituerede forstander Kirsten Nielsen, der ud fra en samtale med bestyrelsen for Landbrugsskolen har slået fast, at Landbrugsskolen stadig er meget interesseret i et samarbejde og en videreudvikling af ideerne. Vi afventer pt. udnævnelsen af ny forstander.

En anden faktor i vores projekt er, at vores idé om arbejdende værksteder på Loftet på Landbrugsskolen i høj grad er blevet overhalet af indretningen af det gamle rådhus i Augustenborg til samme formål. Også derfor skal vores projekt nytænkes.

Samarbejde med Gråsten Forum/Kulturgruppen om æbletema I løbet af året har der været afholdt møder i Kulturgruppen under Gråsten Forum. Ide fleste møder har Hanne Næsborg-Andersen fra foreningen deltaget. Møderne har udmøntet sig i et forslag om at fokusere på Gråsten æblet som omdrejningspunkt for fremstød for Gråsten området.

I den forbindelse nedsatte Kulturlandsbyens bestyrelse en lille hurtigtarbejdende arbejdsgruppe, der mødtes d. 21.10. og lavede en brainstorm på gode æbleideer, med forslag om at afholde temadage i efteråret 2014. I mødet deltog også Vibeke Fonnesberg. Det deraf følgende papir blev sendt til Kulturgruppen, som vedtog at gå ind i projektet. På et møde i gruppen d. 3.12. blev det vedtaget at sende en ansøgning til Landdistriktspuljen om midler til afholdelse af samme. Repræsentanter fra Landdistriktsudvalget påtog sig at hjælpe med udarbejdelse af ansøgningen, hvor foreningen står som hovedansøger. Projektet hedder:”En bid af det store æble”, og der kommer formodentlig svar sidst i april. Der indkaldes til et orienterende møde d.29. April for de deltagende foreninger og restauranter/turistlokaliteter. Bestyrelsen ønsker at fortsætte dette samarbejde.

(En kopi af ansøgningen ligger på bordene, så I kan se den).

Gråsten slotsgartneri

Formanden blev inviteret til et møde på Gråsten Slot d.22.10. Her var også repræsentanter for Gråsten Forum og forskellige foreninger i byen. De fremmødte fik en orientering om projektet, som kort fortalt går ud på at genskabe slotsgartneriet på den anden side af Felstedvej og gøre det til primus motor i turisttilbuddene i området. Dette skulle ske i et samarbejde med de lokale aktører.

Ved årets udgang var der ikke indkaldt til flere møder, ej heller var der kommet orientering om projektets status. Hvis projektet gennemføres, vil det være naturligt at tænke Gråsten æblet og temadagene ind i billedet.

Arrangementer

I løbet af 2013 har der ikke været så mange arrangementer, bestyrelsen har brugt sit krudt på tilskudssituationen.

Vi har afholdt et godt besøgt møde i Det lille Teater i Ladegårdskov d.22. Januar, hvor beboerne fra Ladegårdskov området var inviteret til en aften, hvor de kunne fortælle områdets historie. Der kom 42 personer, hvilket var meget flot. Først holdt Hans Lilleør fra Ladegård et oplæg om Ladegårds historie helt tilbage til 1500tallet. Han fortalte bl.a. historien om ”Den onde herremand på Ladegård”. Aftenen var arrangeret i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv for Graasten, som viste billeder af husene i området. De tilstedeværende bidrog så med historier om husene og deres beboere, bl.a. fik man historien om læreren på skolen, om Det lille Teater, om købmanden, som tillige var en ”klog mand”, der kunne heale. Der var en fin stemning, og det er tydeligt, at den slags aftener betyder noget for beboerne i et område.

Før generalforsamlingen sidste år holdt Hans-Christian Lassen et veloplagt foredrag om Egernsund malerne, med udgangspunkt i malerægteparret Anton og Maria Nissen.

I løbet af juli afholdt foreningen i samarbejde med FFKK, som igen vederlagsfrit stillede undervisere til rådighed, 4 søndage, hvor man kunne male i det fri på Landbrugsskolen. Der deltog ikke så mange som året før.

Efteråret var præget af diskussionen omkring foreningens fremtid, og der blev derfor ikke afholdt arrangementer.

Bestyrelsen

Der har i løbet af året været afholdt 4 bestyrelsesmøder samt et æbleidé møde. Derudover har formanden deltaget i møderne i Kulturgruppen.

Fremtiden

I løbet af 2014 ønsker bestyrelsen, at der, i samarbejde med Landbrugsskolen og i lyset af Mærskfondens oplysninger, kan defineres et nyt indhold i foreningen, hvor man holder fast i grundtankerne, men gentænker ud fra de nye forudsætninger. Desuden ønsker vi at fortsætte samarbejdet med Kulturgruppen i Gråsten Forum samt deltage i de sammenhænge, der måtte være relevante.

Til sidst igen en tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, en stor tak til såvel

Hannelore, Kaj og Ole, som nu trækker sig efter en stor og flot indsats. Derudover en tak til alle jer, der støtter ideen og holder fast.