Nyhedsbrev januar 2020: Godt nytår fra Kulturlandsbyen6300

Kære modtagere af nyhedsbrevet. I ønskes alle et rigtig godt Nytår, med tak for jeres støtte i det år, der er gået. 2020 bliver et meget aktivt år for foreningen, og her nævnes bare de arrangementer, der er fastlagt på nuværende tidspunkt.
19. februar kl. 19 i foredragssalen på Gråsten Landbrugsskole: Foredrag med Niels Krøjgaard om kropssprog. Højskoleaften.11. marts kl. 19 i foredragssalen på Gråsten Landbrugsskole: Sangaften med Karen Hanne og Thilde. Højskoleaften. Se mere på www.gl.dk og www.kulturlandsbyen6300.dk
16. marts kl. 19 på Naturskolen: Generalforsamling for Kulturlandsbyen6300, med foredrag. Mere information følger.
16. maj kl. 15 fernisering på FFKKs årlige udstilling i Den røde Lade KIG20. Udstillingen varer til d. 20. juni.
20. juni fejres FFKKs 15 års og Kulturlandsbyens 10 års jubilæum med en fest for medlemmerne. Mere information følger.
Sporets dag er endnu ikke fastlagt, men vi følger op på det.
Vi håber, at vi ses i 2020.

Mange hilsener, på bestyrelsens vegne

Hanne Næsborg, formand.

Åbent Landbrug den 15. september kl. 10-16

Husflidsudstilling på Åbent Landbrug søndag den 15. september mellem kl. 10 og 16.

Se og hør hvordan man lavede mange brugsgenstande selv i bedstefars og oldefars tid.

Kom til Åbent Landbrug på Gråsten Landbrugsskole, Fiskbækvej 15 6300 Gråsten. Se, hør og snak med folk der holder de gamle håndværk på afstand af glemslen.

Vi viser ved Den røde Lade hvordan man drejer ting i træ, smeder jern ved essen, fletter brugsting med naturens materialer (løbbinding hedder det). Spinderokken spinder uld til garn, vi væver, arbejder med filt og viser et udvalg af håndarbejde og håndarbejdsredskaber fra dengang.

Børnene vil elske at se spinderokken spinde, se smeden slå på det gloende jern så gnisterne fyger, og snakke med de flittige hænders ejere, der kan fortælle om livet som det var engang.

Håndens arbejde bliver garneret med musik. De tre spillemænd, Vagn, Silke og Ejvind vil i løbet af dagen løfte stemningen med sang og spillemandsmusik i laden.

Denne lille husflidsudstilling i Åbent Landbrug arrangeres af Kulturlandsbyen6300, Historisk Forening for Graasten By og Egn samt Flensborg Fjords Kunst & Kulturforening. Tre lokale foreninger man kan få mere at vide om ved samme lejlighed.

Åbent Landbrug er en landsdækkende, tilbagevendende og velbesøgt begivenhed. Sidste år var der over 3000 besøgende på Gråsten Landbrugsskole, hvor der er landbrug, gårdbutikker og underholdning mm. for både for børn og voksne. Læs mere på skolens hjemmeside gl.dk.

For yderligere oplysninger om husflidsudstillingen er I meget velkomne til at kontakte Jørgen Chr. Clausen fra Kulturlandsbyen6300 på mobil 2944 9880 eller e-mail: spliidclausen@gmail.com

Sporenes dag, pinsedag 2019

Pinsesøndag den 9. juni kl. 10.00
ved Den Røde Lade på
Gråsten Landbrugsskole
Fiskbækvej 15
Mange aktiviteter: En gåtur ad ”det gule spor” gennem Roden Skov.
Lave insekthotel, både til ”Haver til maver” og til at tage med hjem.
Være med til at male kunstværk om insekter i Den Røde Lade, hvor FFKK udstiller.
Lave snobrød. Kaffe/te kan medbringes.
Alle er velkomne.
Gratis adgang.
Arrangører: Gråsten Landbrugsskole,
Haver til maver og Kulturlandsbyen6300

KiG 19 er åbnet i Den Røde Lade

For fjerde gang afholdes FFKKs udstilling “Kunst i Gråsten” i Den Røde Lade på Gråsten Landbrugsskole.

Følg med i åbningstalerne ved årets udstilling her. Alle talerne er afholdt ved ferniseringen den 11. maj 2019. Første video i 360 grader følger her, hvor næstformanden for Kulturlandsbyen6300 Vagn Hansen taler, godt introduceret af Inge Olsen, formand FFKK:

 ****  fortsættelse følger – sættes ind herunder efterhånden som videoer bliver færdigbearbejdede ****

KiG 19 – Kunst i Gråsten 2019

Der er igen kunstudstilling i Den Røde Lade på Gråsten Landbrugsskole.
Der er fernisering 11. maj 2019 kl. 15.00
Udstillingen varer fra 11. maj til 23. juni.
Der er åbent lør/ søn/ helligdage 11-17
Se hvem der udstiller her  

……………………………………………………………………………………………………………………….

Handleplan for 2019

Handleplan for 2019

Landbrugsskolen og samarbejde
Bestyrelsen ønsker at arbejde videre med at udvikle samarbejdet med GråstenLandbrugsskole. Vi er i gang med at videreudvikle samarbejdet efter vores inspirationsmøde efteråret 2017, og begge bestyrelser har nikket ja til dette.Vi håber, der kommer gang i dette i løbet af 2019.

Sporet
”Sporet” i landskabet fra Gråsten landbrugsskole, gennem Roden skov og forbi husmandsstederne bør være mere tydeligt, i samarbejde med Gråsten Landbrugsskole. Der er lavet oversigt over, hvad der mangler at blive gjort og Landbrug & Fødevarer er kontaktet desangående. Pælene er bestilt, og nu mangler revision af pjecen. Opsætning af pælene klares af unge stærke elever.

Udstillingen KIG gentages i år i samarbejde med FFKK og Gråsten Landbrugsskole. Der bliver fernisering d. 11.05 og udstillingen løber til d. 23.06. Borgmester Erik Lauritzen holder åbningstalen lørdag d. 11.5. kl. 15.

Vi planlægger at afholde ”Sporets dag” d. 9. juni i samarbejde med Haver til Maver og Historisk Forening for Graasten By og Egn. Planlægningen er godt på vej. Vi regner med i år at samarbejde med FFKK om at lave Landart i denne sammenhæng. Insekthoteller er også på tale.

Vi regner med at deltage ved Åbent Landbrug på Landbrugsskolen d. 15.9. Igen i år inddrages husflid, denne gang med endnu flere deltagere.

Æblefestivalen er vi desværre ikke med i, da den er blevet flyttet med kort varsel til d. 13. og 14.9., og vi har ikke ressourcer til at være med der, når vi også skal deltage i Åbent Landbrug d. 15.9.

Skuespil om Fiskbæks historie regner vi med spilles i Den røde Lade i 2020. Skuespillet er skrevet af Kaj Nissen. Vi har søgt fem store fonde og desværre fået afslag fra to af dem. Det slår os dog ikke ud, vi arbejder videre med ideen. Derudover arbejdes der med at få et teaterstykke om Genforeningen skrevet af Kaj Nissen til Sprogforeningen og spillet af Det lille Teater til at blive opført på Landbrugsskolen i foråret 2020.

Vi har deltaget i flere møder om udsmykning af viadukter og broer i Gråsten, herunder viadukten ved Adsbøl Grue. Det fortsætter i 2019. Projektet hedder Kunstruten.

Højskoleaftener på Gråsten Landbrugsskole deltager vi i planlægningen af, og her har vi også indledt samarbejde med den nystartede forening Sønderborg Kulturhub.

Og så arbejder vi på sigt med forskellige projekter, her kan nævnes
fortællefestival, markering af 2020, inddragelse af Kunstskolen, landart.

I 2020 bliver der opsat 7 kunstværker i kommunen til at markere
hundredåret. Foreningen støtter her Historisk Forening for Graasten i arbejdet med at få et af kunstværkerne til Gråsten, og meget gerne til Landbrugsskolen.

I 2024 er det 100 år siden, Landbrugsskolen åbnede. Skolen var ”et barn af ” Genforeningen, og bestyrelsen har diskuteret muligheden for i samarbejde med Landbrugsskolen og andre foreninger at få skrevet en bog om skolens historie. Ideen er stadig meget ny, så flere detaljer kan ikke gives pt.

Vandreweekend med Bettina Hundebøll på Landbrugsskolen deltager vi i d. 15.6. med to mand, en fortæller og en musiker.

Kommunikationen
Vores brochure skal opdateres. Gråsten forums hjemmeside www.graasten.dk skal på foreningssiden have os med.

Medlemmer og samarbejde
Vi vil arbejde for at få flere medlemmer, og jo mere vi kommer ud over rampen, jo mere synlige bliver vi, hvilket forhåbentlig resulterer i flere medlemmer.

Vi fortsætter det gode samarbejde med Historisk Forening for Graasten By og Egn, Gråsten Forum, det kongelige køkkenhaveprojekt, andre foreninger og organisationer og deltager i de sammenhænge, der måtte være relevante for foreningen

Referat fra generalforsamlingen 2019

Kulturlandsbyen6300
Generalforsamlingen d. 26. marts 2019 kl. 19
Naturskolen, Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten.
Vi startede med at synge ”Velkommen i den grønne lund”

Der var foredrag med billedserie ved Thora Nissen. Hun fortalte om hertugerne af Augustenborg og relationer til Gråsten. Thora har en stor viden om emnet, som hun øste af.
Efter kaffen sang vi ”Det er forår. Alting klippes ned.”

Så kunne vi gå til generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent og Bjarne Ebbesen.
stemmetællere Britta Kubiak og Jette Knapp
2. Formanden aflægger bestyrelsens
beretning.
Hanne aflagde en meget
fyldestgørende beretning
3. Kassereren aflægger revideret
regnskab.
Jørgen aflagde regnskabet og gennemgik
medlemstal. Der er 26
medlemmer (personligt og familie)
4. Fastsættelse af kontingent. Kontingent uændret. 100 kr. for
personligt medlemskab, 150 kr. for
familiemedlemskab
5. Indkomne forslag. Ingen
6. Handleplan for den kommende
periode.
Blev fremlagt.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer Vagn Anders Hansen, genvalgt for en
2-årig periode.
Anne Opstrup nyvalgt til en 2-årig
periode.
Elin Lunding valgt til en 1-årig
periode.
På valg som suppleanter Bodil Gregersen blev valgt.
Bestyrelsen fik fuldmagt/mandat af
generalforsamlingen til at supplere
med en suppleant.
8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. Anne Marie Brodersen og Bente
Damkjær genvalgt.
Suppleant Bent Skibsted genvalgt
9. Eventuelt. Ingen spørgsmål og kommentar

Der var en god generalforsamling med 25 deltagere.
Ref. Bodil

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde:

Formand Hanne Næsborg-Andersen
Næstformand Vagn A.V. Hansen
Kasserer Jørgen C.Clausen
Sekretær Elin Lunding.

Bestyrelsens beretning for 2018

Bestyrelsens beretning for 2018.

Gråsten Landbrugsskole
Bestyrelsen har heldigvis også i år fortsat det gode samarbejde med det nye forstanderpar. Hovedparten af de arrangementer, der omtales i beretningen, er foregået i samarbejde med skolen. Virkeliggørelsen af ideerne bag ny- og gentænkning af foreningens formål er dog ikke blevet udmøntet endnu. Vi regner med, at der sker noget i år. Hovedtemaet er stadig at skabe ”et pulserende og kulturudvekslende miljø for håndens og åndens arbejde, et ideernes møde- og værksted, hvor unge og gamle, lægmænd og eksperter, elever og lærere, lokale og udefrakommende sammen skaber forestillinger om det gode liv i pagt med naturen.

Arrangementer
Generalforsamlingen blev indledt med de historier fra Spejdernes lejr 2017, som Jette Knapp, Anne Marie Brodersen, Asta Flyvholm Kjær og Anton Mortensen havde fortalt ved den lejlighed.

KIG
Nu er det en tradition med FFKKs årligeudstilling i Den røde Lade. En tradition, der begyndte i 2016 på Karin Baums initiativ og drivkraft. I 2018 blev den afholdt fra 19. maj til d. 5. juni. Ved ferniseringen talte Stephan Kleinschmidt. Bestyrelsen hjalp til undervejs med praktiske opgaver, bl.a. som nøgleholdere, der åbnede og lukkede udstillingen. Udstillingen hedder fast KIG= Kunst I Gråsten og gentages i år.

Sporets dag
Vi afholdt igen i 2018 Sporets dag d. 10.6. Arrangementet blev afholdt i samarbejde med Historisk Forening for Graasten By og Egn og Gråsten Landbrugsskole, Haver til maver og Adsbøl Borgerforening. AdsbølBorgerforening afholdt nemlig Adsbøl dag samtidig, og vi reklamerede for hinandens arrangementer. I år gik turen gennem Adsbøl Grue, og undervejs var der poster, hvor historier om Gruen blev fortalt. Ved indgangen til Gruen stod Nis Iversen (fra Adsbøl) og fortalte om områdets historie, med Adsbøl trinbræt og karpedammene i Gruen. Nede ved søen i Gruen stod John Gregersen (fra Adsbøl) og fortalte om, hvordan det var at være barn og tumle sig i Gruen og især fiske der. Længere inde, bag en fin dør, kom hertugen af Augustenborg ud i skikkelse af Jørgen Christian Clausen og fortalte om hertugerne og deres jagtpleje. På den anden side af Gruen munder Sporet ud i Haver til maver, og her fortalte Helle Tychsen Bojsen medlevende om projektet. Desuden var der chili-sin-carne til alle, med grønsager snittet af medlemmer af bestyrelsen. Der var fin deltagelse til dagen, evalueringen var, at vi i 2019 kun har én guidet tur rundt.

Åbent Landbrug
Vores tema i år var husflid, og det var lykkedes Jørgen Christian Clausen og Lise Rosengaard Paulsen at få forskellige gamle håndværk repræsenteret. Vi havde fire stande med trædrejning, løbbinding, spinding og håndarbejde i Den røde Lade. Arrangementet foregik d. 16.9. og som sædvanligt i samarbejde med Historisk Forening for Graasten By og Egn, og assisteret af Asta Flyvholm Kjær. Vi havde fået en stand og bemandet den med plancher, hvor vi fortalte lidt om gamle håndværk, men også selvfølgelig om foreningen. Det var spændende at deltage i, og vi fik snakket med mange mennesker.

Æblefestivalen
Igen i år har Birgitte Normann Houe stået for samarbejdet med skolerne til stor glæde for alle parter og deltaget i arbejdet i styregruppen med at få Gråsten Æblefestival gennemført. Foreningen deltog i samarbejde med FFKK og Historisk Forening for Graasten By og Egn med en stand såvel fredag som lørdag ved selve festivalen. I den anledning havde vi igen i samarbejde med Historisk Forening og FFKK lavet en konkurrence. Og vejret var i den grad med os.

Højskoleaftener
Vagn A.V. Hansen har deltaget i planlægningen af årets højskoleaftener og selv sammen med sin musikalske partner Silke stået for en aften med fællessang.

Bestyrelsen
Der har i løbet af året været afholdt 6 bestyrelsesmøder. Derudover har Birgitte Normann Houe igen i år deltaget i styregruppen for Gråsten Æblefestival. Flere fra bestyrelsen har som tidligere nævnt været aktive i forbindelse med Gråsten Æblefestival. Der har været holdt flere møder med forstanderen for Landbrugsskolen og med viceforstanderen.

Hjemmesiden er blevet opdateret, teksten revideret af Lise Rosengaard Paulsen, Birgitte Houe og formanden. Vores dygtige webmaster Erik har derefter ændret siden, så indholdet er tidssvarende.

Bodil Gregersen, Jørgen Chr. Clausen og Thomas Iversen fra Landbrugsskolen har været på museet Oldemorstoft og fået flere gamle landbrugsgenstande med hjem til Landbrugsskolen, som permanent udlån. Det drejer sig bl.a. om en gammel hestevogn, der kan bruges som kulisse ved skuespillet om Fiskbæks historie.

Sporet ved Fiskbæk er nu for Adsbøl Grues vedkommende etableret med nye pæle, der mangler stadig pæle på den anden del af Sporet fra Landbrugsskolen gennem Roden skov. Sporet udvides med en sti forbi Landbrugsskolen, denne sti rammer det nuværende spor før Roden skov.

Formanden samt Karin Baum har deltaget i flere møder om udsmykning af viadukter og broer i Gråsten, herunder Fiskbækkens løb under jernbanen ved Adsbøl Grue. I 2018 blev der fra kommunen givet 100.000 kr til at få professionelle øjne på projektet, hvilket medførte en lidt ændret ansøgning til Statens Kunstfond afsendt lige før jul.

Der arbejdes fortsat med ideen om at bruge Den røde Lade til at opføre et skuespil om Fiskbæks historie, skrevet af Kaj Nissen. Opførsel af skuespil er ændret til efteråret 2020 pga. Det lille Teaters engagement i Genforeningsaktiviteter samt et realistisk bud på muligheden for at skaffe pengene til efteråret 2020.
Derudover arbejdes der med at få et teaterstykke om Genforeningen skrevet af Kaj Nissen til Sprogforeningen og spillet af Det lille Teater til at blive opført på Landbrugsskolen i foråret 2020.

Vi har modtaget 50.000 kr. fra Varelotteriet til lydanlæg og fået et godt tilbud fra Det lille Teater på køb af deres ”gamle” lysanlæg til 25.000 kr. Lysanlægget er købt og opbevares nu på Landbrugsskolen.

Bestyrelsen fik en henvendelse fra Bettina Hundebøll, som gerne ville have foreningen med til arbejdet med at få Stålkilden i Gråstenskovene renoveret. Bestyrelsen gav input til sagen, og Bettina arbejder nu videre med ideen.

Bestyrelsen har arbejdet videre med oversigten over årets aktiviteter og ansvarlige derfor, også kaldet Årshjul. Det giver et bedre overblik.

Fonde
En fondsgruppe er nedsat, bestående af Bjarne Ebbesen, formanden, Vagn Anders og Jørgen Chr. Clausen. Fokus er på ansøgning om støtte til Fiskbæk skuespillet og i den sammenhæng til renovering af Den røde Lade. Gruppen har skrevet ansøgning til Sønderborg kommune, Kultur, Idræt og Fritidsudvalget og modtaget kr. 10.000 til projektet. Ansøgning til Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer er afsendt og afventer svar. Ansøgninger sendes til fonde i 2019.

Tak
Til sidst en stor tak til alle vores samarbejdspartnere, især til Landbrugsskolen og dens forstanderpar og medarbejdere, der som sædvanlig altid stiller op og hjælper. Tak til de, der planlagde, slæbte og hjalp ved vores arrangementer, uden dem kunne de ikke have været gennemført. En meget stor tak til bestyrelsen, som knokler på og kommer med ideer. Tak til de to afgående bestyrelsesmedlemmer Lise Rosengaard Paulsen og Birgitte Normann Houe, som har deltaget i mange år med stor entusiasme. Og selvfølgelig en stor tak til jer, der støtter ideen og stadig er medlemmer.