Bestyrelsens beretning for 2018

Bestyrelsens beretning for 2018.

Gråsten Landbrugsskole
Bestyrelsen har heldigvis også i år fortsat det gode samarbejde med det nye forstanderpar. Hovedparten af de arrangementer, der omtales i beretningen, er foregået i samarbejde med skolen. Virkeliggørelsen af ideerne bag ny- og gentænkning af foreningens formål er dog ikke blevet udmøntet endnu. Vi regner med, at der sker noget i år. Hovedtemaet er stadig at skabe ”et pulserende og kulturudvekslende miljø for håndens og åndens arbejde, et ideernes møde- og værksted, hvor unge og gamle, lægmænd og eksperter, elever og lærere, lokale og udefrakommende sammen skaber forestillinger om det gode liv i pagt med naturen.

Arrangementer
Generalforsamlingen blev indledt med de historier fra Spejdernes lejr 2017, som Jette Knapp, Anne Marie Brodersen, Asta Flyvholm Kjær og Anton Mortensen havde fortalt ved den lejlighed.

KIG
Nu er det en tradition med FFKKs årligeudstilling i Den røde Lade. En tradition, der begyndte i 2016 på Karin Baums initiativ og drivkraft. I 2018 blev den afholdt fra 19. maj til d. 5. juni. Ved ferniseringen talte Stephan Kleinschmidt. Bestyrelsen hjalp til undervejs med praktiske opgaver, bl.a. som nøgleholdere, der åbnede og lukkede udstillingen. Udstillingen hedder fast KIG= Kunst I Gråsten og gentages i år.

Sporets dag
Vi afholdt igen i 2018 Sporets dag d. 10.6. Arrangementet blev afholdt i samarbejde med Historisk Forening for Graasten By og Egn og Gråsten Landbrugsskole, Haver til maver og Adsbøl Borgerforening. AdsbølBorgerforening afholdt nemlig Adsbøl dag samtidig, og vi reklamerede for hinandens arrangementer. I år gik turen gennem Adsbøl Grue, og undervejs var der poster, hvor historier om Gruen blev fortalt. Ved indgangen til Gruen stod Nis Iversen (fra Adsbøl) og fortalte om områdets historie, med Adsbøl trinbræt og karpedammene i Gruen. Nede ved søen i Gruen stod John Gregersen (fra Adsbøl) og fortalte om, hvordan det var at være barn og tumle sig i Gruen og især fiske der. Længere inde, bag en fin dør, kom hertugen af Augustenborg ud i skikkelse af Jørgen Christian Clausen og fortalte om hertugerne og deres jagtpleje. På den anden side af Gruen munder Sporet ud i Haver til maver, og her fortalte Helle Tychsen Bojsen medlevende om projektet. Desuden var der chili-sin-carne til alle, med grønsager snittet af medlemmer af bestyrelsen. Der var fin deltagelse til dagen, evalueringen var, at vi i 2019 kun har én guidet tur rundt.

Åbent Landbrug
Vores tema i år var husflid, og det var lykkedes Jørgen Christian Clausen og Lise Rosengaard Paulsen at få forskellige gamle håndværk repræsenteret. Vi havde fire stande med trædrejning, løbbinding, spinding og håndarbejde i Den røde Lade. Arrangementet foregik d. 16.9. og som sædvanligt i samarbejde med Historisk Forening for Graasten By og Egn, og assisteret af Asta Flyvholm Kjær. Vi havde fået en stand og bemandet den med plancher, hvor vi fortalte lidt om gamle håndværk, men også selvfølgelig om foreningen. Det var spændende at deltage i, og vi fik snakket med mange mennesker.

Æblefestivalen
Igen i år har Birgitte Normann Houe stået for samarbejdet med skolerne til stor glæde for alle parter og deltaget i arbejdet i styregruppen med at få Gråsten Æblefestival gennemført. Foreningen deltog i samarbejde med FFKK og Historisk Forening for Graasten By og Egn med en stand såvel fredag som lørdag ved selve festivalen. I den anledning havde vi igen i samarbejde med Historisk Forening og FFKK lavet en konkurrence. Og vejret var i den grad med os.

Højskoleaftener
Vagn A.V. Hansen har deltaget i planlægningen af årets højskoleaftener og selv sammen med sin musikalske partner Silke stået for en aften med fællessang.

Bestyrelsen
Der har i løbet af året været afholdt 6 bestyrelsesmøder. Derudover har Birgitte Normann Houe igen i år deltaget i styregruppen for Gråsten Æblefestival. Flere fra bestyrelsen har som tidligere nævnt været aktive i forbindelse med Gråsten Æblefestival. Der har været holdt flere møder med forstanderen for Landbrugsskolen og med viceforstanderen.

Hjemmesiden er blevet opdateret, teksten revideret af Lise Rosengaard Paulsen, Birgitte Houe og formanden. Vores dygtige webmaster Erik har derefter ændret siden, så indholdet er tidssvarende.

Bodil Gregersen, Jørgen Chr. Clausen og Thomas Iversen fra Landbrugsskolen har været på museet Oldemorstoft og fået flere gamle landbrugsgenstande med hjem til Landbrugsskolen, som permanent udlån. Det drejer sig bl.a. om en gammel hestevogn, der kan bruges som kulisse ved skuespillet om Fiskbæks historie.

Sporet ved Fiskbæk er nu for Adsbøl Grues vedkommende etableret med nye pæle, der mangler stadig pæle på den anden del af Sporet fra Landbrugsskolen gennem Roden skov. Sporet udvides med en sti forbi Landbrugsskolen, denne sti rammer det nuværende spor før Roden skov.

Formanden samt Karin Baum har deltaget i flere møder om udsmykning af viadukter og broer i Gråsten, herunder Fiskbækkens løb under jernbanen ved Adsbøl Grue. I 2018 blev der fra kommunen givet 100.000 kr til at få professionelle øjne på projektet, hvilket medførte en lidt ændret ansøgning til Statens Kunstfond afsendt lige før jul.

Der arbejdes fortsat med ideen om at bruge Den røde Lade til at opføre et skuespil om Fiskbæks historie, skrevet af Kaj Nissen. Opførsel af skuespil er ændret til efteråret 2020 pga. Det lille Teaters engagement i Genforeningsaktiviteter samt et realistisk bud på muligheden for at skaffe pengene til efteråret 2020.
Derudover arbejdes der med at få et teaterstykke om Genforeningen skrevet af Kaj Nissen til Sprogforeningen og spillet af Det lille Teater til at blive opført på Landbrugsskolen i foråret 2020.

Vi har modtaget 50.000 kr. fra Varelotteriet til lydanlæg og fået et godt tilbud fra Det lille Teater på køb af deres ”gamle” lysanlæg til 25.000 kr. Lysanlægget er købt og opbevares nu på Landbrugsskolen.

Bestyrelsen fik en henvendelse fra Bettina Hundebøll, som gerne ville have foreningen med til arbejdet med at få Stålkilden i Gråstenskovene renoveret. Bestyrelsen gav input til sagen, og Bettina arbejder nu videre med ideen.

Bestyrelsen har arbejdet videre med oversigten over årets aktiviteter og ansvarlige derfor, også kaldet Årshjul. Det giver et bedre overblik.

Fonde
En fondsgruppe er nedsat, bestående af Bjarne Ebbesen, formanden, Vagn Anders og Jørgen Chr. Clausen. Fokus er på ansøgning om støtte til Fiskbæk skuespillet og i den sammenhæng til renovering af Den røde Lade. Gruppen har skrevet ansøgning til Sønderborg kommune, Kultur, Idræt og Fritidsudvalget og modtaget kr. 10.000 til projektet. Ansøgning til Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer er afsendt og afventer svar. Ansøgninger sendes til fonde i 2019.

Tak
Til sidst en stor tak til alle vores samarbejdspartnere, især til Landbrugsskolen og dens forstanderpar og medarbejdere, der som sædvanlig altid stiller op og hjælper. Tak til de, der planlagde, slæbte og hjalp ved vores arrangementer, uden dem kunne de ikke have været gennemført. En meget stor tak til bestyrelsen, som knokler på og kommer med ideer. Tak til de to afgående bestyrelsesmedlemmer Lise Rosengaard Paulsen og Birgitte Normann Houe, som har deltaget i mange år med stor entusiasme. Og selvfølgelig en stor tak til jer, der støtter ideen og stadig er medlemmer.

Fortælling om hertugerne af Augustenborg – efterfølgende med Kulturlandsbyens generalforsamling

tirsdag den 26. marts kl. 19.00 på Naturskolen ved Gråsten Landbrugsskole.

Fortælling om hertugerne af Augustenborg, som jo også ejede Fiskbæk gods og Gråsten Slot indleder dette års generalforsamling i Kulturlandsbyen6300.

Fortælleren er Thora Nissen, som mange vil huske som guide på Augustenborg slot. Thora har også tidligere skrevet en bog om H.C. Andersen på Augustenborg og Gråsten slotte.

Alle er velkomne.

Generalforsamlingen afvikles i henhold til foreningens vedtægter.
Vagn Hansen, Birgitte Norman Houe og Lise Paulsen er på valg til bestyrelsen. Vagn modtager genvalg. Suppleanterne Bodil Gregersen og Elin Lunding er også på valg, og de er begge villige til at fortsætte.

Foreningen giver den aften kaffe og kage til medlemmerne. Ikke-medlemmer kan købe den.

Gråsten, 7. marts 2019

Nyhedsbrev fra Kulturlandsbyen6300

Januar 2019

I ønskes et rigtig godt Nytår, om end lidt forsinket.

Generalforsamling:
Den årlige generalforsamling i Kulturlandsbyen6300 nærmer sig. Den afholdes i år tirsdag d. 26.marts kl. 19 på Naturskolen på Gråsten Landbrugsskole.
Generalforsamlingen afholdes efter vedtægterne og forslag kan allerede nu sendes til formanden.
Kl. 19, før selve generalforsamlingen, fortæller Thora Nissen om hertugerne af Augustenborg, som jo også ejede Fiskbæk gods og Gråsten Slot.
Alle er velkomne.
Foreningen giver denne aften kaffe og kage til medlemmerne, ikke-medlemmer kan købe den.
Efter kaffen er der generalforsamling.
Vedtægterne kan læses på hjemmesiden http://www.kulturlandsbyen6300.dk/forside/vedtaegter/

Årskontingent:
Det er tid til at indbetale årskontingentet, som er på 100 kr. for enkeltmedlemmer, på foreningens konto i Sydbank: 8060 1167143.
Bemærk: Husk, at familiekontingentet (husstande, hvor mere end én person er medlem) fra 2017 steg til 150 kr.
Husk endelig at skrive navn ved indbetalingen, I skal ikke skrive kontingent 2019, men i stedet jeres navn. Så ved kassereren, hvem der har indbetalt.
Det er også muligt at betale kontant til en af bestyrelsesmedlemmerne. Betalingen skal gerne være inde før generalforsamlingen d.26. marts.

Ting, I kan glæde jer til:
Gråsten Landbrugsskole afholder i samarbejde med Kulturlansbyen her i foråret de sidste af sæsonens højskoleaftener. De foregår henholdsvis onsdag d.20. februar, hvor der er foredrag med Daniel
Rye, som har siddet som ISIS´fange. Puk Damsgaard har skrevet bogen: ”Ser du månen, Daniel?” om hans fangenskab, og bogen er ved at blive filmatiseret. Foredraget koster inkl. kaffe og kage kr. 200. Den sidste aften er onsdag d. 6. marts, hvor der er Sangaften med Silke og Vagn. Prisen er 80 kr. Begge arrangementer starter kl. 19. Link til omtalen på Landbrugsskolens hjemmeside http://gl.dk

KIG= Kunst I Gråsten, udstillingen, der arrangeres i Den røde Lade i samarbejde mellem FFKK, Gråsten Landbrugsskole og Kulturlandsbyen, har i år fernisering lørdag d. 11. 5 kl. 15. Åbningstale ved borgmester Erik Lauritzen. Alle er velkomne. Den varer til Skt. Hans Aften, så der er rigelig tid til at nyde udstillingen. Åbningstider er lørdag/søndage og helligdage.

Igen i år afholdes Sporets dag. I år bliver det pinsesøndag d. 9. juni, denne gang i samarbejde med såvel Gråsten Landbrugsskole som Haver til maver. Mere information følger, programmet er ved at blive lagt.

Foreningen deltager igen ved Åbent Landbrug søndag d. 15. 9., igen med temaet husflid. Til gengæld kan vi ikke være med ved Gråsten Æblefestival, som med kort varsel er blevet flyttet fra uge 41 til d.12., 13. og 14. 9. Det har vi ikke ressourcer til.

Teater om Fiskbæk arbejder vi på bliver en realitet i uge 41, vi har allerede fået tilskud fra Sønderborg Kommune, Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme. Vi har i samarbejde med Adsbøl Borgerforening ansøgning inde hos Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer og derudover hos fem store fonde. Hvis vi får midlerne, bliver der en del ekstra arbejde, og vi håber på, at medlemmer og andre interesserede vil synes, det er interessant og givtigt at deltage.

I øvrigt tager vi meget gerne imod forslag til aktiviteter og arrangementer.

Venlig hilsen
Hanne Næsborg-Andersen,
Formand for Kulturlandsbyen6300.
www.kulturlandsbyen6300.dk. Facebook: Kulturlandsbyen6300

20190130 Nyhedsbrev Kulturlandsbyen

Nyhedsbrev 13. september 2018

Husflidsudstilling på Åbent Landbrug søndag den 16. september mellem kl. 10 og 16.

Se og hør hvordan man lavede mange brugsgenstande selv i bedstefars og oldefars tid.
Kom til Åbent Landbrug på Gråsten Landbrugsskole, Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten. Se, hør og snak med folk der holder de gamle håndværk på afstand af glemslen.

Indtryk fra Sporets Dag i Adsbøl Grue 2018

Den 10. juni 2018 var der Sporets Dag. Dette er en landsdækkende begivenhed, hvor der arrangeres turføringer rundt om i landet. Landbrugsskolen har to spor i landskabet. SIdste år, hvor det var første gang Sporets Dag blev markeret på landbrugsskolen, blev der foretaget tur på gul rute. I år var turen så kommet til rød rute, hvorfra videoerne i det følgende stammer.

 

 

Nyhedsbrev 4. juni 2018

Nyhedsbrev fra Kulturlandsbyen6300

Kære modtagere af nyhedsbrev

Lige et par linjer for at gøre jer opmærksom på, at i morgen er
absolut sidste chance for at se årets KIGudstilling i Den røde Lade.
Der er åbent fra kl. 11-17.

På søndag afholdes for 2. år i træk Sporenes dag på Fiskbæk
Sporet. I år er fokus på den røde del af Sporet, den, der går
gennem Adsbøl Grue. Der gås to ture fra Gråsten Landbrugsskoles
p-plads, henholdsvis kl. 10 og kl. 11, og undervejs er der
fortællinger. Turene slutter i ”Haver til maver”, hvor Helle Tychsen
Bojsen fortæller om projektet og der serveres chili-sin-carne. Alle
er velkomne, men man kan ikke gå turen, hvis man er meget
gangbesværet, med barnevogn eller klapvogn.
Samme dag er der Adsbøl-dag i Adsbøl. Programmet kan ses på
hjemmesiden www.adsboel.net, og Sporet kan også nås fra Adsbøl,
her bare under jernbanetunnelen.

Venlig hilsen
Hanne Næsborg-Andersen,
mail: naesborg@gmail.com
Formand for Kulturlandsbyen6300.
www.kulturlandsbyen6300.dk
Facebook: Kulturlandsbyen6300.

Pressemeddelelse angående Sporets Dag 2018 i Fiskbæk

Pressemeddelelse

Sæt søndag d. 10. juni af

Den dag er der nemlig aktivitet i såvel Adsbøl Grue som i Adsbøl selv. Samme dag afholdes Sporets dag i området omkring Adsbøl Grue og ”Haver til maver”, og Adsbøl dag, hvor Adsbøl viser mulighederne i landsbyen.

Sporets dag er en del af en landsomfattende begivenhed, hvor mange Spor rundt omkring i Danmark afholder begivenheder for at gøre opmærksom på, at de er der. Læs mere på www.spor.dk

Sidste år blev der for første gang afholdt Sporets dag i Fiskbæk. Det blev en rigtig god oplevelse, så i år gentages arrangementet, denne gang med den anden del af Sporet ved Fiskbæk, nemlig det, der går gennem Adsbøl Grue, også kaldet Paradiset eller Adsbøl Dam.

Der gås to ture med guide, begge med udgangspunkt i p-pladsen på Gråsten Landbrugsskole. Den første starter kl. 10, den anden kl. 11. Undervejs på ruten er der poster med fortællinger om stedet og en overraskelse. Ruten ender i ”Haver til maver”, hvor Helle Tychsen Bojesen vil fortælle om stedet. Der serveres en smagsprøve på produkter fra haven, og man er velkommen til at blive og hygge sig. Arrangementet er åbent for alle, dog er turen ikke egnet med barnevogn/klapvogn og heller ikke for handicappede. Man er velkommen til at medbringe kaffe. Husk vand, hvis det er varmt på dagen.

Bagefter kan man måske smutte over til Adsbøl og se, hvad der foregår der. For program, se www.adsboel.net

Parterne bag arrangementet er Gråsten Landbrugsskole, Haver til maver, Historisk Forening for Graasten By og Egn og Kulturlandsbyen6300.

Fakta om SPOR.DK
SPOR.DK er trampestier, der giver befolkningen mulighed for at gå på opdagelse i dele af den danske natur, som normalt ikke er tilgængelig for offentligheden. Sporene bliver lavet på baggrund af en frivillig aftale med lodsejerne, der i samarbejde med lokalsamfundet etablerer vandrestier på deres jord. Der findes 187 spor, eller hvad der svarer til godt 1000 km vandrestier fordelt i hele landet.

Projektet er et unikt samarbejde mellem organisationer med interesse i natur, friluftsliv og adgang til det åbne land. Projektets styregruppe består af Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Kommunernes Landsforeninger, Landbrug og Fødevarer, Landdistrikternes fællesråd og Naturstyrelsen.

 

Hvis I ønsker yderligere oplysninger angående Sporets dag, er I velkomne til at kontakte Hanne Næsborg-Andersen, Kulturlandsbyen6300, mail naesborg@gmail.com, tlf. 6656448. Angående Adsbøl dag kontaktes Pia Feldstedt, Adsbøl Borgerforening Email: adsboelborger@gmail.com, mobil: 22954566

 

 

Kunst i Gråsten, Nyhedsbrev maj 2018

Til modtagerne af Nyhedsbrev:

Kunst I Gråsten, også kaldet KIG 2018

For tredje gang åbner Den røde Lade på Gråsten Landbrugsskole sine porte for kunsten. I 2016 startede traditionen med en velbesøgt og spændende udstilling, det gentog sig sidste år og i år fortsætter det så heldigvis.

Udstillerne er udelukkende medlemmer af FFKK, Flensborg Fjord Kunst & Kultur Forening, der har medlemmer på begge sider af grænsen. Rummet i sig selv er et kunstværk, imponerende og rustikt. Laden stammer oprindelig fra 1799 og er ombygget undervejs, står nu med imponerende dimensioner og et kæmpe spænd i loftet. 49 kunstnere fra Danmark og Tyskland udstiller værker i forskellige genrer, bl.a. maleri, skulptur, objekt, fotografi, keramik, installation. Listen over de deltagende kunstnere kan ses på www.ffkk.org og www.kulturlandsbyen6300.dk samt på Facebook.

Udstillingen afholdes i samarbejde med foreningen Kulturlandsbyen6300 og er sponsoreret af Sønderborg kommune, Fabrikant Mads Clausens fond og Gråsten Landbrugsskole.

Den kan ses fra d. 19. maj, kl. 15.00 til d. 5. juni, kl. 17.00, fredag og lørdag kl. 13 – 17, søn- og helligdage kl. 11 – 17. Der er gratis adgang og mulighed for at møde forskellige kunstnere.

    

Fernisering er lørdag, d. 19.05. kl. 15, hvor formanden for FFKK, Inge Olsen og forstander for Gråsten Landbrugsskole Bjarne Ebbesen byder velkommen. Derefter holder Stephan Kleinschmidt, viceborgmester og formand for Udvalget for Kultur-, Idræt-, Handel- og Turisme åbningstalen. Musik ved ”Leander & Lennart – handmade beats”.

Alle er velkomne.

Venlig hilsen

Hanne Næsborg-Andersen,

mail naesborg@gmail.com

Formand for Kulturlandsbyen6300.

www.kulturlandsbyen6300.dk

Facebook: Kulturlandsbyen6300.

Kunst i Gråsten 2018

Kunst I Gråsten, også kaldet KIG 2018

For tredje gang åbner Den røde Lade på Gråsten Landbrugsskole sine porte for kunsten. I 2016 startede traditionen med en velbesøgt og spændende udstilling, det gentog sig sidste år og i år fortsætter det så heldigvis. Udstillerne er udelukkende medlemmer af FFKK, Flensborg Fjord Kunst & Kultur Forening, der har medlemmer på begge sider af grænsen. Rummet i sig selv er et kunstværk, imponerende og rustikt. Laden stammer oprindelig fra 1799 og er ombygget undervejs, står nu med imponerende dimensioner og et kæmpe spænd i loftet. 49 kunstnere fra Danmark og Tyskland udstiller værker i forskellige genrer, bl.a. maleri, skulptur, objekt, fotografi, keramik, installation.

Udstillingen afholdes i samarbejde med foreningen Kulturlandsbyen6300 og er sponsoreret af Sønderborg kommune, Fabrikant Mads Clausens fond og Gråsten Landbrugsskole. Den kan ses fra d. 19. maj, kl. 15.00 til d. 5. juni, kl. 17.00, fredag og lørdag kl. 13 – 17, søn- og helligdage kl. 11 – 17. Der er gratis adgang og mulighed for at møde forskellige kunstnere.     

Fernisering er lørdag, 19.05. kl. 15, hvor formanden for FFKK, Inge Olsen og forstander for Gråsten Landbrugsskole Bjarne Ebbesen byder velkommen. Derefter holder Stephan Kleinschmidt, viceborgmester og formand for Udvalget for Kultur-, Idræt-, Handel- og Turisme åbningstalen. Musik ved ”Leander & Lennart – handmade beats”. Alle er velkomne.

Kig invitation kunstnere 2018

 

Referat fra Kulturlandsbyen6300s generalforsamling den 26. marts 2018

Afbud fra Vagn, Birgitte og Henry. Derved 26 medlemmer tilstede. Referent: Lise Rosengaard Paulsen.


1. Bendt Olesen er valgt til dirigent og han konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2. Hanne aflægger beretning som godkendes. Se bilag.

3. Regnskabet godkendes (med ændringer af datoer). Bente Damkjær spørger hvor fondspengene er ? Pengene er søgt i fællesskab med Gråsten landbrugsskole og er på deres konto.

4. Fastsættelse af kontingent godkendt.100kr. pr. person og 150kr. pr. familie.

5. Vedtægtsændringerne er enstemmigt vedtaget. Se bilag.

6. Hanne fremlægger handleplan. Se bilag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Birgitte Norman Houe og Britta Kubiak er genvalgt.

Vagn Anders Victor Hansen er valgt for en 1-årig periode.

Bodil Gregersen er genvalgt som suppleant.

Elin Lunding valgt som suppleant.

8. Revisorerne Anne Marie Brodersen og Bente Damkjær er genvalgt.

Revisorsuppleant Bent Skibsted er genvalgt.

9. Evt: Intet

Konstituering af bestyrelsen.

Formand er Hanne Næsborg

Næstformand Vagn Anders Victor Hansen

Kasserer Jørgen Clausen

Sekretær Lise Paulsen

Medlemmer af bestyrelsen Karin Baum, Birgitte Norman Houe og Britta Kubiak.

Suppleanter: Bodil Gregersen og Elin Lunding.