Nyhedsbrev januar 2015

Kære modtagere af nyhedsbrev fra Kulturlandsbyen6300

Landbrugsskolen:

Foreningen har i år ikke været så synlig udadtil, men arbejdet mere på de indre linier. Det er lykkedes at få et rigtig godt samarbejde op at stå med den nye forstander for Gråsten landbrugsskole Kåre Heide-Ottosen, som tiltrådte maj 2014, og vi ser frem til et meget spændende år i 2015, hvor vi håber, der rigtig kommer gang i nogle mere konkrete planer.

Gråsten Æblefestival:​

Foreningen har også deltaget meget aktivt i arbejdet med at få Gråsten Æblefestival op at stå og har i den forbindelse samarbejdet især med Gråsten Forum. Samarbejdet omkring denne festival har i det hele taget været absolut gnidningsfrit og givende, har givet mange gode kontakter, og bestyrelsen har besluttet også at deltage i 2015. Foreningen var bl.a. medansvarlig for festivalens afslutning med Det store Æblekagebord på Gråsten Landbrugsskole lørdag i efterårsferien. Dette arrangement ser ud til at kunne gentages igen i 2015. ​

Generalforsamling 11.3.

Foreningen afholder generalforsamling onsdag d.11.marts kl. 19 på Naturskolen på Gråsten Landbrugsskole. Aftenen starter med et foredrag ved Hans-Tyge Hårløv, som netop har udgivet en bog om Ejderen, den første bog på dansk om denne vigtige grænseflods historie, kultur og natur.
Foredraget koster 50 kr for ikke-medlemmer, det er gratis for medlemmer.
Derefter afholdes generalforsamling efter vedtægterne.

Årskontingent:

Så er det tid til at indbetale årskontingentet, som er på 100 kr., på foreningens konto i Sydbank: 8060 1167143. Husk endelig at skrive navn ved indbetalingen, I skal ikke skrive kontingent 2015, men i stedet jeres navn. Så ved kassereren, hvem der har indbetalt.
Det er også muligt at betale kontant til en af bestyrelsesmedlemmerne. Betalingen skal gerne være inde før generalforsamlingen.
Bestyrelsen siger tak for støtte i løbet af året og modtager fortsat gerne forslag og ideer til aktiviteter.

På bestyrelsens vegne
Hanne Næsborg-Andersen
formand

Bestyrelsens beretning 2013

Året har desværre været præget af en del modvind, men vi er her endnu.

Fondsbesøg og Gråsten Landbrugsskole

Som beskrevet ved generalforsamlingen i 2013 havde vi i efteråret 2012 fået svar fra en stor fond, nemlig ”A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal”. Vi havde sendt en foreløbig ansøgning til dem, med en vedlagt projektbeskrivelse samt en invitation til at komme og se stedet ved selvsyn. De svarede ja til invitationen, men besøget blev flere gange aflyst. Endelig lykkedes det at få et møde i stand d. 11. april på Landbrugsskolen. Her deltog Karsten Dressøe, den nye forstander, Ulla Lunn fra Mærskfonden, samt Ole Gaul Nilum og Hanne Næsborg-Andersen fra Kulturlandsbyen6300. Efter en rundvisning på stedet kom den efterfølgende diskussion til at flytte nogle perspektiver og ændre vores projekt radikalt. Det viste sig, at:

 • Fondens tankegang har ændret sig fra at støtte det mere kulturelle og bygninger til at støtte den sociale udvikling/det sociale aspekt og gerne de unge. De påtager sig på en måde et samfundsansvar
 • Vores beskrivelse mangler i høj grad finansieringsmuligheder og deraf følgende driftsbudget. Vi skal kunne gøre rede for, hvilket potentiale der er økonomisk, hvormange og hvem vi regner med som kunder og hvordan det kan hænge sammen.
 • Ligeledes hænger vores anlægsbudget ikke sammen økonomisk.
 • Foreningen er for spinkel en ramme om de aktiviteter, der planlægges på stedet, der er ikke nok fundament under.
 • Hun kunne RIGTIG godt lide ideen om en landbrugsskole, der tager et samfundsansvar og bidrager til at udvikle unge mennesker, i stil med det gamle landbosamfund og højskolebevægelsen. Herunder hører også, at en landbrugsskole også kan udsætte eleverne for kulturelle påvirkninger.
 • Landbrugsskolens udviklingsplan bør derfor have denne sammenhæng indarbejdet.
 • Ligeledes var hun meget glad for sammenhængen med natur og f.eks. madtraditioner/det sønderjyske køkken og hun var især glad for vores kulturbånd/stier.
 • Det betyder, at hun mener, vores projekt skal ændres, så det er Landbrugsskolen, der ansøger fonden, ikke Kulturlandsbyen6300. Det vil kræve meget forarbejde, og hun nævnte endda, at hun gerne sparrer med Karsten om dette.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde deltog Karsten Dressøe. Han forklarede, at landbrugsskolen skulle i gang med en debat om deres værdigrundlag, og heri ville Ulla Lunns indlæg indgå. Der ville komme et oplæg fra Landbrugsskolen om det fremtidige samarbejde. Tidsrammen var efteråret 2013. Bestyrelsen vedtog derfor at afvente og køre videre med arrangementer i mellemtiden. En af årsagerne hertil var også, at Ulla Lunn havde forklaret, at de store fonde alle var ved at dreje ind på samme tankegang, og at den kendsgerning, at Sønderborg ikke blev Kulturhovedstad, spillede negativt ind. Vi kunne derfor ikke se nogen idé i at sende en ansøgning til en anden fond.

Desværre kom der ikke som lovet et udspil fra Karsten Dressøe, og som året skred frem, blev det mere og mere uklart, hvor vi stod. Som I alle ved, holdt Karsten Dressøe op som forstander pr. 1. januar 2013.

Vores nuværende situation her i 2014 i forhold til landbrugsskolen er baseret på en samtale med den konstituerede forstander Kirsten Nielsen, der ud fra en samtale med bestyrelsen for Landbrugsskolen har slået fast, at Landbrugsskolen stadig er meget interesseret i et samarbejde og en videreudvikling af ideerne. Vi afventer pt. udnævnelsen af ny forstander.

En anden faktor i vores projekt er, at vores idé om arbejdende værksteder på Loftet på Landbrugsskolen i høj grad er blevet overhalet af indretningen af det gamle rådhus i Augustenborg til samme formål. Også derfor skal vores projekt nytænkes.

Samarbejde med Gråsten Forum/Kulturgruppen om æbletema I løbet af året har der været afholdt møder i Kulturgruppen under Gråsten Forum. Ide fleste møder har Hanne Næsborg-Andersen fra foreningen deltaget. Møderne har udmøntet sig i et forslag om at fokusere på Gråsten æblet som omdrejningspunkt for fremstød for Gråsten området.

I den forbindelse nedsatte Kulturlandsbyens bestyrelse en lille hurtigtarbejdende arbejdsgruppe, der mødtes d. 21.10. og lavede en brainstorm på gode æbleideer, med forslag om at afholde temadage i efteråret 2014. I mødet deltog også Vibeke Fonnesberg. Det deraf følgende papir blev sendt til Kulturgruppen, som vedtog at gå ind i projektet. På et møde i gruppen d. 3.12. blev det vedtaget at sende en ansøgning til Landdistriktspuljen om midler til afholdelse af samme. Repræsentanter fra Landdistriktsudvalget påtog sig at hjælpe med udarbejdelse af ansøgningen, hvor foreningen står som hovedansøger. Projektet hedder:”En bid af det store æble”, og der kommer formodentlig svar sidst i april. Der indkaldes til et orienterende møde d.29. April for de deltagende foreninger og restauranter/turistlokaliteter. Bestyrelsen ønsker at fortsætte dette samarbejde.

(En kopi af ansøgningen ligger på bordene, så I kan se den).

Gråsten slotsgartneri

Formanden blev inviteret til et møde på Gråsten Slot d.22.10. Her var også repræsentanter for Gråsten Forum og forskellige foreninger i byen. De fremmødte fik en orientering om projektet, som kort fortalt går ud på at genskabe slotsgartneriet på den anden side af Felstedvej og gøre det til primus motor i turisttilbuddene i området. Dette skulle ske i et samarbejde med de lokale aktører.

Ved årets udgang var der ikke indkaldt til flere møder, ej heller var der kommet orientering om projektets status. Hvis projektet gennemføres, vil det være naturligt at tænke Gråsten æblet og temadagene ind i billedet.

Arrangementer

I løbet af 2013 har der ikke været så mange arrangementer, bestyrelsen har brugt sit krudt på tilskudssituationen.

Vi har afholdt et godt besøgt møde i Det lille Teater i Ladegårdskov d.22. Januar, hvor beboerne fra Ladegårdskov området var inviteret til en aften, hvor de kunne fortælle områdets historie. Der kom 42 personer, hvilket var meget flot. Først holdt Hans Lilleør fra Ladegård et oplæg om Ladegårds historie helt tilbage til 1500tallet. Han fortalte bl.a. historien om ”Den onde herremand på Ladegård”. Aftenen var arrangeret i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv for Graasten, som viste billeder af husene i området. De tilstedeværende bidrog så med historier om husene og deres beboere, bl.a. fik man historien om læreren på skolen, om Det lille Teater, om købmanden, som tillige var en ”klog mand”, der kunne heale. Der var en fin stemning, og det er tydeligt, at den slags aftener betyder noget for beboerne i et område.

Før generalforsamlingen sidste år holdt Hans-Christian Lassen et veloplagt foredrag om Egernsund malerne, med udgangspunkt i malerægteparret Anton og Maria Nissen.

I løbet af juli afholdt foreningen i samarbejde med FFKK, som igen vederlagsfrit stillede undervisere til rådighed, 4 søndage, hvor man kunne male i det fri på Landbrugsskolen. Der deltog ikke så mange som året før.

Efteråret var præget af diskussionen omkring foreningens fremtid, og der blev derfor ikke afholdt arrangementer.

Bestyrelsen

Der har i løbet af året været afholdt 4 bestyrelsesmøder samt et æbleidé møde. Derudover har formanden deltaget i møderne i Kulturgruppen.

Fremtiden

I løbet af 2014 ønsker bestyrelsen, at der, i samarbejde med Landbrugsskolen og i lyset af Mærskfondens oplysninger, kan defineres et nyt indhold i foreningen, hvor man holder fast i grundtankerne, men gentænker ud fra de nye forudsætninger. Desuden ønsker vi at fortsætte samarbejdet med Kulturgruppen i Gråsten Forum samt deltage i de sammenhænge, der måtte være relevante.

Til sidst igen en tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, en stor tak til såvel

Hannelore, Kaj og Ole, som nu trækker sig efter en stor og flot indsats. Derudover en tak til alle jer, der støtter ideen og holder fast.

Handleplan for 2014

Det kan gøres meget kort, men der ligger en del arbejde bag. I løbet af 2014 ønsker bestyrelsen, at der, i samarbejde med Landbrugsskolen og i lyset af Mærskfondens oplysninger, kan defineres et nyt indhold i foreningen, hvor man holder fast i grundtankerne, men gentænker ud fra de nye forudsætninger. Her kunne det være fint at tænke endnu mere arbejde med børn og unge ind.

Vi ønsker at samarbejde om æbletemadagene i efteråret 2014 og har allerede i samarbejde med Landbrugsskolen reserveret lokaler til afholdelse af kunstudstilling over temaet.

Desuden ønsker vi at fortsætte samarbejdet med Kulturgruppen i Gråsten Forum samt deltage i de sammenhænge, der måtte være relevante.

Referat generalforsamling 2014

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I ”KULTURLANDSBYEN6300” AFHOLDT PÅ GRÅSTEN LANDBRUGSSKOLE DEN 25. MARTS 2014.

Der var 17 fremmødte. Vi startede med kaffe og kage og gik så over til generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent. Kirsten Nielsen blev foreslået og valgt. Hun kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

2. Beretning fra bestyrelsen blev fremlagt af Hanne Næsborg-Andersen. Beretningen fremkaldte en del debat og forslag og blev efterfølgende taget til efterretning. Her følger et pluk fra debatten: Med hensyn til mødet med beboerne i Ladegårdskov – dette blev optaget på bånd og foreligger hos Historisk Forening, som måske kunne tage udpluk med i deres årsskrift. Der er jo egnshistoriske udredninger helt ned til enkelte huse. Med hensyn til æbleansøgningen svarer Landdistriktspuljen i april. Der henvistes til et nyt museum i Odense, med et enormt æble og citater på væggen om æbler. Der kom masser af æbleideer og tanker om æbleaktiviteter på bordet. Der findes æblegenbanker i Rødding og i Angeln. Måske skulle man gå over til at søge penge både fra GL og fra 6300, evt. ved hjælp af en fundraiser. Til sidst en stor tak til GL for husly og god forplejning.

3. Regnskabet blev fremlagt af Tage Nielsen. Regnskabet blev godkendt.

4. Kontingentet blev uændret fastsat til 100 kroner.

5. Der var ingen indkomne forslag.

6. Hanne Næsborg-Andersen fremlagde handleplanen for året 2013. Den blev godkendt. Der kom en enkelt tilføjelse ang. et bedre samarbejde med folkeskolen.

7. Valg til bestyrelse og suppleanter. Henry Bjerg genopstillede og blev genvalgt. Det samme gjaldt Kristian Kjær Nielsen. Kaj Nissen genopstillede ikke, i stedet blev Birgitte Norman Houe valgt. Ole Gaul Nilum har trukket sig fra arbejdet, i hans sted vælges Lise Rosengaard Paulsen ind i bestyrelsen. Karin Baum og Lise Rosengaard Paulsen genopstillede ikke længere som suppleanter, men direkte til bestyrelsen, Karin Baum som fast medlem for FFKK. Bodil Gregersen blev valgt ind som suppleant til bestyrelsen, og generalforsamlingen gav bestyrelsen lov til senere at finde endnu en suppleant. Hannelore Nicolaysen træder ud af bestyrelsen. Hanne Næsborg-Andersen var fremdeles repræsentant for Adsbøl Borgerforening og Tage Nielsen for Det lille Teaterhus.

8. Valg af revisorer. Bente Damkjær og Anne Marie Brodersen genopstillede. Begge blev genvalgt. Bestyrelsen tager kontakt til Bent Skibsted om hans suppleantpost.

9. Eventuelt. Der kom her et forslag om en æbletræidé for og med børn. Det bliver nødvendigt med en tæt koordinering, hvori turistbureauet kunne gå ind. Desuden en genoptagelse af æblesejladen, hvortil Aabenraa kommune ved turistchefen har sagt god for et samarbejde. Endelig skattejagter, geocaching – i det hele taget det historiske perspektiv, gerne i samarbejde med Museum Sønderjylland. Bente Løwe er klar med sine æblehistorier.

Foreningen gav kaffen.

Invitation generalforsamling 2014

Kære medlemmer af Kulturlandsbyen6300

Der indbydes hermed til generalforsamling i Kulturlandsbyen6300 tirsdag d. 25.3. kl. 20.00 i Naturskolen på Gråsten Landbrugsskole, Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten.

Dagsorden er ifølge vedtægterne.

Forslag til dagsordenen bedes sendt til formanden (mig) senest 14 dage før.

Samtidig erindrer jeg om vores foredrag TORSDAG D.6. MARTS KL. 19 på Gråsten Landbrugsskole i Foredragssalen.

Her er pressemeddelelsen med alle informationer. Snyd ikke jer selv for en dygtig og engageret foredragsholder:

Torsdag d.6. marts kan man på Gråsten Landbrugsskole høre overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen fra Museum Sønderjylland Sønderborg Slot fortælle om landbrugets historie på Gråstenegnen i ældre tid.

Carsten Porskrog Rasmussen udgav sidste år en meget grundig bog om Det sønderjyske landbrugs historie 1544 – 1830, og det er med udgangspunkt i denne forskning, han fortæller specifikt om landbrugets historie på Gråstenegnen.

Landbrugets historie er selvfølgelig tæt knyttet sammen med den politiske historie, og når der var fred og ro, trivedes landbruget, mens det havde meget vanskelige vilkår f.eks. under svenskekrigene i 1600tallet.

Der skete i denne periode store omvæltninger, og en af de mere markante var landboreformerne. Dog var Gråstenegnens store godser før reformerne ikke baseret kun på hoveri, men landbruget fungerede som en blanding af jord, dyrket af bønderne selv, og jord, de skulle dyrke for godsejerne.

Hør mere, når Carsten Porskrog Rasmussen udruller denne brogede historie. Foredragsholderen har i mange år holdt foredrag om emner fra Sønderjyllands historie og skrevet bøger om bl.a. herregårdenes historie og om de slesvigske hertuger. Han har også været guide på Historisk Samfund for Sønderjyllands udflugter, hvor han er kendt for at kunne trække de store linjer op og samtidig fortælle de detaljer, der gør historien levende. Foredraget er arrangeret af Sønderborg Folkeuniversitet og Kulturlandsbyen6300.

Sted: Gråsten Landbrugsskole, Foredragssalen

Tid: Torsdag d.6. marts 2014, kl. 19

Pris:40 kr. inkl. Kaffe

Tilmelding (af hensyn til kaffen): Hanne Næsborg, email naesborg@gmail.com, tlf. 61 65 64 48, senest d. 3.3. kl. 14. Oplys venligst navn, antal og tlf.nr.

Foredrag i Kulturlandsbyen6300

 Landbrugets historie på Gråsten Landbrugsskole

Torsdag d.6. marts kan man på Gråsten Landbrugsskole høre overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen fra Museum Sønderjylland Sønderborg Slot fortælle om landbrugets historie på Gråstenegnen i ældre tid.

Carsten Porskrog Rasmussen udgav sidste år en meget grundig bog om Det sønderjyske landbrugs historie 1544 – 1830, og det er med udgangspunkt i denne forskning, han fortæller specifikt om landbrugets historie på Gråstenegnen.

Landbrugets historie er selvfølgelig tæt knyttet sammen med den politiske historie, og når der var fred og ro, trivedes landbruget, mens det havde meget vanskelige vilkår f.eks. under svenskekrigene i 1600tallet.

Der skete i denne periode store omvæltninger, og en af de mere markante var landboreformerne. Dog var Gråstenegnens store godser før reformerne ikke baseret kun på hoveri, men landbruget fungerede som en blanding af jord, dyrket af bønderne selv, og jord, de skulle dyrke for godsejerne.

Hør mere, når Carsten Porskrog Rasmussen udruller denne brogede historie. Foredragsholderen har i mange år holdt foredrag om emner fra Sønderjyllands historie og skrevet bøger om bl.a. herregårdenes historie og om de slesvigske hertuger. Han har også været guide på Historisk Samfund for Sønderjyllands udflugter, hvor han er kendt for at kunne trække de store linjer op og samtidig fortælle de detaljer, der gør historien levende.

Foredraget er arrangeret af Sønderborg Folkeuniversitet og Kulturlandsbyen6300.

Sted: Gråsten Landbrugsskole, Foredragssalen

Tid: Torsdag d.6. marts 2014, kl. 19

Pris: 40 kr. inkl. Kaffe

Tilmelding (af hensyn til kaffen): Hanne Næsborg, email naesborg@gmail.com, tlf. 61 65 64 48, senest d. 3.3. kl. 14. Oplys venligst navn, antal og tlf.nr.

Ønskes yderligere information, er I velkomne til at henvende jer til Hanne Næsborg.

Nyhedsbrev september 2013

Kære medlemmer

Her følger så efterårets nyhedsbrev fra Kulturlandsbyen. Som I kan se, er der sket nogle ændringer siden sidst, hvad angår finansiering af projektet. I skal endelig spørge bestyrelsen, hvis der er noget, I er i tvivl om. Som sagt arbejder vi videre med at planlægge de næste arrangementer, og I får besked, så snart vi ved noget.
Venlig hilsen
Hanne Næsborg

Nyhedsbrev til Kulturlandsbyens medlemmer, september 2013

Efter en lang og god sommer kommer her det første nyhedsbrev i efteråret. Der er siden sidste Nyhedsbrev sket en afgørende ændring for foreningen. Sidste efterår indbød bestyrelsen en repræsentant fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-
Kinney Møllers Fond til at komme og se bygningerne på Gråsten Landbrugsskole og høre om projektet.

Efter mange forhindringer i form af influenza og udsatte møder lykkedes det endelig her i foråret at få besøg af fondens arkitekt Ulla Lunn. Hun fik forevist området, forelagt planerne og havde selvfølgelig på forhånd sat sig ind i det tilsendte materiale. Hendes (og fondens) konklusion var, at det ikke var et projekt, de ville støtte i den nuværende form. Deres fokus er (som mange andre fondes) drejet fra det kulturelle til det mere samfundsorienterede. Samtidig var det en vigtig faktor, at Sønderborg ikke var blevet Kulturhovedstad i 2017.

Derimod havde hun den for os overraskende melding, at fonden ikke ville være uvillig til at se på en ansøgning fra Gråsten Landbrugsskole om at inddrage det kulturelle som en del af det indhold, uddannelsen skulle have. Lidt i stil med den gamle højskoletanke. Hun kunne selvfølgelig ikke love noget som helst. Det vil sige, at fondsansøger så ville være ejeren af bygningerne, nemlig Gråsten Landbrugsskole, med Kulturlandsbyen6300 som bruger af faciliteterne.

Denne besked gjorde, at forstander Karsten Dressø, (som deltog ved mødet med fonden), tog ideen med til sin bestyrelse. Gråsten Landbrugsskole har nu startet en intern diskussion om, hvordan de bedst udvikler unge menneskers talent for landbrug. I denne diskussion indgår det kulturelle aspekt og Kulturlandsbyen6300. På nuværende tidspunkt er tidsrammen for denne diskussion og proces sat til foråret 2014.

Bestyrelsen fortsætter arbejdet med at lave arrangementer, og I får besked, så snart de er på plads. Der arbejdes med at lave en udstilling på Landbrugsskolen i foråret 2014 over temaet: ”Æblet i centrum”.

Siden sidste nyhedsbrev har foreningen i samarbejde med Flensborg Fjord Kunst & Kulturforening udbudt :”Male i det fri” alle søndage i juli på Gråsten Landbrugsskole.

En stor tak til FFKK for det gode samarbejde.

Venlig hilsen, på bestyrelsens vegne
Hanne Næsborg-Andersen

Male i det fri

 Alle søndage i juli måned tilbyder FFKK og Kulturlandsbyen6300

MALE I DET FRI

Sted: Gråsten Landbrugsskole/ Fiskbæk Naturskole, Fiskbækvej 15, Gråsten – kl.11-16

07.07. – under ledelse af Birthe Cornelius

14.07. – under ledelse af Wilma Frank

21.07. – under ledelse af Elena Steinke (tegning)

28.07. – under ledelse af Wilma Frank

Gebyr: DKK 75,- per deltager – materiale kan købes til indkøbspris

Tilmelding: senest torsdag inden pågældende søndag hos wilma.frank@privat.dk eller 74 61 78 76 – begrænset deltagerantal.

2012 var en succes – og derfor vil Flensborg Fjords Kunst & Kulturforening (FFKK)  og Kulturlandsbyen6300 også i år gerne give alle interesserede mulighed for at være kreative  i de dejlige omgivelser ved Gråsten Landbrugsskole. Ved dårligt vejr kan man gå indenfor. Man vil kunne afprøve sine evner til at male – eller den 21.07. til at tegne – under kyndig ledelse. Alle kan deltage – uanset forkundskaber – børn under 10 år skal ledsages af en voksen.  Det nødvendige materiale kan købes til indkøbspris. Deltagergebyr: DKK 75,00 per deltager.  Deltagerne skal selv have en stol og forplejning med.

Referat generalforsamling 2013

 REFERAT AF GENERALFORSAMLING  I ”KULTURLANDSBYEN6300″ AFHOLDT PÅ GRÅSTEN LANDBRUGSSKOLE DEN 6. MARTS 2013.

Vi var 28 til aftenen, der indledningsvis bød på et foredrag med dias ved Hans-Christian Lassen (emnet var Egernsund-malerne) og kaffe og kage før selve generalforsamlingen.

Valg af dirigent. Karsten Dressø blev foreslået og valgt. Han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

 1. Beretning fra bestyrelsen blev fremlagt af Hanne Næsborg-Andersen. Beretningen blev taget til efterretning.
 2. Regnskabet blev fremlagt af Tage Nielsen. Regnskabet blev godkendt.
 3. Kontingentet blev uændret fastsat til 100 kroner for personlige medlemmer.
 4. Der var ingen indkomne forslag.
 5. Hanne Næsborg-Andersen fremlagde Handleplanen for året 2013. Den blev godkendt, og der var ingen tilføjelser.
 6. Valg til bestyrelse og suppleanter. Ole Gaul Nilum genopstillede og blev genvalgt. Karin Baum og Lise Rosengaard Paulsen genopstillede som suppleanter. De blev begge genvalgt.
 7. Valg af revisorer. Bente Damkjær og Anne Marie Brodersen genopstillede. Begge blev genvalgt. Mona Damkjær genopstillede ikke som revisorsuppleant. I stedet blev Bent Skibsted valgt.
 8. Eventuelt. Der kom her et spørgsmål om hvor langt vi er med stisystemerne. Der arbejdes jo på det, men det kræver bestemt endnu nogen tid. Der er 54 personlige medlemmer. Der kom et spørgsmål om hvordan vi får flere medlemmer. Det skal der en hvervekampagne til (bl.a. med brochurerne). Til slut var der en stor tak fra Helle Barsøe, som på Sønderborg kommunes vegne takkede for vores indsats op til 2017. ’Art Farm’ nævnes stadig. Der er endnu seks millioner på budgettet til at samle projekter op med efter det nedslående forsøg på at blive Kulturhovedstad.

Ved den efterfølgende konstituering blev Hanne Næsborg-Andersen valgt til formand, Ole Gaul Nilum til næstformand, Tage Nielsen blev kasserer og Kaj Nissen sekretær.

 

referat

 

Bestyrelsens beretning 2012

 Bestyrelsens beretning for 2012

 Året har været meget præget af 2017 Kulturhovedstadskampen. På et tidligt tidspunkt blev Kulturlandsbyen6300 valgt som en særlig vigtig del af ansøgningen. Sue Mccauley, som var specialkonsulent i forbindelse med udarbejdelse af ansøgningen, kom på besøg på Landbrugsskolen for at se lokaliteterne og høre om projektet og var meget begejstret. Projektet blev skrevet ind i ansøgningen og udvidet med en ekstra dimension, idet 2017 skulle være et år, hvor professionelle kunstnere fra hele verden skulle komme til stedet og lave kunst med udgangspunkt i natur og kultur. Inspirationen hertil kom fra et tilsvarende projekt i Japan, og projektet blev navngivet ArtFarm. Vi var i den anledning til forskellige arrangementer, kulminerende med et møde med dele af juryen dagen før afgørelsen d. 23.8. Her skulle de forskellige kunstnere, der deltog, fortælle om hver deres projekt, og vores projekt havde så til forskel fra de øvrige fået et helt bord. Her var designskolerne i Kolding og Kiel repræsenteret, de ville gerne lave en fælles camp om design og bæredygtighed på Landbrugsskolen. Ligeledes var der to kunstnere, der havde lavet kunst med udgangspunkt i natur og kultur på landet, og så var der Peder Damgaard og mig (samt Harald Haugaard fra Folkbaltica).

Lige lidt hjalp vores anstrengelser, juryen valgte det sikre, nemlig Århus, og det var en stor sorg. Efter min mening gik hele Danmark (og Europa) glip af en enestående chance for at vise en mulig vej til egnsudvikling.

Det har selvfølgelig også konsekvenser for kulturen i hele området, der er ikke de penge til rådighed, som en udpegelse ville have givet. På nuværende tidspunkt vides det ikke, om projektet ArtFarm realiseres.

Året i øvrigt:

Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, hvor diverse ting er kommet på plads.

Bl.a. har vi i samarbejde med Landbrugsskolen lavet et udkast til en driftsaftale til når vores projekt går i gang.

Vores hjemmeside er blevet shinet op, med Katrine Hoops ihærdige indsats og vedligeholdes nu af Lise fra bestyrelsen.

Vi har sendt en ansøgning til en fond og er i forhandlinger med denne. Mere kan desværre ikke siges på nuværende tidspunkt.

Vi har arbejdet videre med ideen om at lave en slags præsidium som en styrkelse af ideen, med prominente kulturpersonligheder.

Samtidig blev den fine projektbeskrivelse endelig færdig

Og så har vi knoklet med Kulturhovedstadsarbejdet.

For at det hele ikke skulle løbe op i knokleri, afholdt vi et inspirationsmøde for bestyrelsen og indbudte ressourcepersoner. På dette møde diskuterede vi mulige tiltag fremover og mange forslag blev luftet. Heriblandt var et multimediearrangement for unge, et arrangement over temaet ”Bæredygtighed”og ”Spis din have”, slesvigsk vin og slesvigsk ost med smagsprøver, kunstnerkolonien i Egernsund, Karsten Biering om egnens industrier, foredrag med dansk/svejtsisk urmager, ”Kend dine rødder” i Ladegårdskov og senere i Adsbøl.

 

I februar var dele af bestyrelsen på besøg på Tørning mølle ved Haderslev. Projektet minder lidt om vores, og vi ville gerne se, hvordan det fungerede. Omgivelserne er fine og åbenbart velbesøgte, men priserne for udlejning var meget høje og lidt afskrækkende.

 

Vi havde i maj måned den glæde, at Kulturudvalget for Sønderborg kommune afholdt møde på Gråsten Landbrugsskole, med forudgående rundvisning, og at de var meget positive overfor projektet uden dog at binde sig for meget.

 

Flere fra bestyrelsen deltog i opstartsmødet for Gråsten Forum. Der var så mange, der ville diskutere kultur, at arrangørerne måtte danne en særskilt gruppe. Møderne i denne gruppe er på nuværende tidspunkt ved at tage form.

 

Arrangementer

Den 7. marts afholdt vi et meget velbesøgt arrangement på Landbrugsskolen om sønderjysk/slesvigsk mad. Inge Adriansen, museumsinspektør fra Sønderborg slot, havde på forhånd udvalgt nogle typiske retter, som hun i samarbejde med det fremragende køkken på Landbrugsskolen havde fået lavet til aftenen. 182 personer mødte op, og mange havde måtte afvises. Inge Adriansen fortalte om den mad, vi fik at spise, og efter spisningen fortalte hun om sønderjysk madtradition, med stort kagebord, som det sig hør og bør.

Der var solid pressedækning af arrangementet, og vi blev udvalgt til dagens succes i JyskeVestkysten d.9. Marts.

 

Generalforsamlingen blev afholdt d.29.3. med efterfølgende foredrag ved Esther Fick om undertøjets historie. En meget fornøjelig historie med mange fysiske eksempler.

 

Alle søndage i juli afholdt vi i tæt samarbejde med Flensborg Fjords Kunst & Kulturforening maledage i det fri på Landbrugsskolen. FFKK stillede undervisere og materialer til rådighed, de deltagende betalte et gebyr samt et beløb for materialer. Det var et fint arrangement, der samlede en del mennesker og allerede er planlagt gentaget i år.

 

Dronning Margrete d.1. blev mindet med en sten, som blev afsløret d.28.oktober ved Munkemølle. Henry Bjerg fra bestyrelsen lagde sammen med sin nabo Steen Ruwald jord til, og Kristian Kjær Nielsen holdt tale ved stenen og efterfølgende foredrag for 80 mennesker på Benniksgaard Hotel. Det var præcis 600 år siden, dronningen døde på et skib i Flensborg fjord ud for Munkemølle. Stenen blev financieret ved et samarbejde mellem Kulturlandsbyen6300, Historisk forening for Gråsten by og Egn og Historisk Forening for Vis herred, med velvillig hjælp fra Peder Damgaard og stenhugger Peter Ehlert i Holbøl.

 

Og nu vi snakker om Peder Damgaard, oplevede vi jo her i efteråret, at han fik et nyt job og sagde sin stilling som bestyrer for Landbrugsskolen op. Vi deltog i hans afskedsreception og gav en gave som en lille påskønnelse af det store arbejde og den velvilje, han altid har vist projektet. Vi ser samtidig frem til samarbejdet med den nye forstander Karsten Dressøe, som har fået en orientering om projektet og støtter det 100 %.

 

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde, til vores ressourcepersoner, som altid stiller op og hjælper og til Landbrugsskolens personale.

 

Til sidst vil jeg gerne takke vores medlemmer, som støtter os og ideen. Det er et vigtigt skulderklap og drivkraft.

 

 

 

 

 

 

 Referat