Bestyrelsens beretning for 2017

Gråsten Landbrugsskole

Bestyrelsen har i 2017 fortsat det gode samarbejde med det nye forstanderpar. Hovedparten af de arrangementer, der omtales i beretningen, er foregået i samarbejde med skolen. I efteråret har bestyrelsen deltaget i et møde med forstanderparret, hvor det fremtidige samarbejde blev diskuteret. Mødet havde karakter af brainstorm og blev dygtigt ledet af foreningens kasserer Jørgen Chr. Clausen. Det mundede ud i en ny- og gentænkning af foreningens formål, at skabe et kulturcenter i området omkring Gråsten Landbrugsskole. Ideerne fra mødet er nu blevet renskrevet, og i samarbejde med skolens bestyrelse vil vi i 2018 gå nærmere ind i en virkeliggørelse af ideerne bag. Hovedtemaet er at skabe ”et pulserende og kulturudvekslende miljø for håndens og åndens arbejde, et ideernes møde- og værksted, hvor unge og gamle, lægmænd og eksperter, elever og lærere, lokale og udefrakommende sammen skaber forestillinger om det gode liv i pagt med naturen.” Vi glæder os til samarbejdet.

Arrangementer

Foredrag om Kongehuset og Gråsten

Jette Knapp fortalte ved generalforsamlingen om Kongehuset og Gråsten, ud fra sin bog om samme emne, ledsaget af billeder.

Sporets dag

Vi afholdt for første, men ikke sidste gang, Sporets dag d. 11.6. Arrangementet blev afholdt i samarbejde med Historisk Forening for Graasten By og Egn og Gråsten Landbrugsskole. Turen gik med guide ad sporet forbi landbrugsskolens marker, gennem Roden skov og forbi husmandsstederne. To steder på ruten stod en fortæller og fortalte om stedets historie. Anne Marie Brodersen fortalte om Roden skov, og Jens Chr. Clausen om husmandsstederne. Såvel kl. 10 som kl. 11 var der pænt med deltagere, og vejret var med os. Guiderne fortalte selvfølgelig også lidt undervejs, og vores indtryk var, at folk var tilfredse med dagen. Turene blev afsluttet med fælles bagning af snobrød ved Naturskolen. Dagen resulterede også i, at man gik i gang med at få en oversigt over, hvad der behøves for at få Sporet gjort enklere at finde og mere lettilgængeligt. Det arbejdes der videre med.

Spejderarrangement

Vi deltog i samarbejde med Gråsten Forum, Historisk Forening for Graasten By og Egn, FFKK samt Landbrugsskolen i Spejderlejren. Såvel d. 25. som d. 28. juli havde vi inviteret spejdere til løb og aktiviteter i såvel Den røde Lade som i Gråsten området. I alt deltog ca. 160 spejdere, og det var en stor fornøjelse. Dagene startede med et løb, med slutpunkt i Gråsten Slot og vagtparaden, om fredagen endda med dronning. Undervejs var der poster, hvor der blev fortalt historier om Gråsten og skovene, og I har hørt nogle af historierne her i aften. Tilbage ved Den røde Lade stod den på store mængder sandwich, hvorefter spejderne blev delt i to, det ene hold malede under kyndig vejledning af malere fra FFKK, det andet dansede folkedans under vejledning af Ulla Lykke Alnor. Til sidst fortalte Anton Mortensen om Den lille pige med svovlstikkerne og trak trådene op til i dag. En stor tak til alle, der deltog og var med i planlægningen. Det var helt sikkert en god reklame for Gråsten, som man også kan høre på den video, Sønderborg kommune har lagt op på Facebook siden med spejderlejren.

KIG

Fra d. 26.8. til d. 10.9. afholdt FFKK for 2. gang udstilling i Den røde Lade. En tradition, der begyndte i 2016 på Karin Baums initiativ og drivkraft. Bestyrelsen hjalp til med praktiske opgaver. Vi håber, det nu er blevet en fast årlig begivenhed med KIG= Kunst I Gråsten.

Åbent Landbrug

d. 17.9. deltog vi også i, i samarbejde med Historisk Forening for Graasten By og Egn, og assisteret af Asta Flyvholm Kjær. Vi havde fået en stand og bemandet den med plancher, hvor vi fortalte bl.a. lidt om Landbrugsskolens og husmandsstedernes historie, men også selvfølgelig om foreningen. Det var spændende at deltage i, og vi fik snakket med mange mennesker. På vores hjemmeside ligger nu billederne, der blev anvendt på dagen.

Æblefestivalen

Igen i år har Birgitte Normann Houe stået for samarbejdet med skolerne til stor glæde for alle parter og deltaget i arbejdet i styregruppen med at få Gråsten Æblefestival gennemført. Foreningen deltog i samarbejde med FFKK og Historisk Forening for Graasten By og Egn med en stand såvel fredag som lørdag ved selve festivalen. I den anledning havde vi i samarbejde med Historisk Forening lavet en konkurrence, hvor man kunne vinde et års medlemskab.

Bestyrelsen

Der har i løbet af året været afholdt 7 bestyrelsesmøder. Derudover har Birgitte Normann Houe deltaget i styregruppen for Gråsten Æblefestival. Flere fra bestyrelsen har som tidligere nævnt været aktive i forbindelse med Gråsten Æblefestival. Der har været holdt flere møder med forstanderen for Landbrugsskolen.

Formanden samt Karin Baum har deltaget i flere møder om udsmykning af viadukter og broer i Gråsten, herunder viadukten ved Adsbøl Grue. Det fortsætter i 2018.

Formanden har deltaget i Gråsten Forums møde for foreningerne i området, hvor foreningsportalen blev omtalt. Bestyrelsen har endnu ikke fået foreningen med på portalen. Det skyldes arbejdet med en ny vision/mission. Derudover har formanden deltaget i et andet møde med Gråsten Forum, hvor man diskuterede mulighederne for samarbejde og bl.a. konkret her om Sporet og forskønnelse af samme.

Formanden har sammen med skuespilforfatter Kaj Nissen deltaget i et møde med viceforstander Henriette Ebbesen, hvor mulighederne for at opsætte et skuespil i Den røde Lade om Fiskbæks historie, skrevet af Kaj Nissen, blev drøftet. Her enedes man om en tidshorisont, der hedder efteråret 2019, Det lille Teater er indover, og vi skal nu til at søge fonde, med forhåbentlig hjælp fra Landbrugsskolen.

Formanden har også deltaget i et møde med Æblegård Friskole og Humlehave og Adsbøl Borgerforening om etablering af et muligt Skolespor i Adsbøl. Der er, så vidt vides, endnu ikke sket videre i sagen.

Jørgen Chr. Clausen har deltaget i Kulturforum møde i Sønderborg, arrangeret af Sønderborg Kommune. En aften, hvor deltagerne gav input til kulturinitiativer de næste fire år. Derudover har han sammen med Birgitte Norman Houe deltaget i en fundraising aften, hvor foreningerne blev klædt på til den svære disciplin.

Foreningen har fået adgang til basen fonde.dk

Bestyrelsen har lavet en oversigt over, hvad man vil arbejde med fremover, og ikke mindst, hvornår man agter at gøre det. Et årshjul…

Fonde

Fra Fabrikant Mads Clausens Fond har foreningen i samarbejde med Landbrugsskolen modtaget kr. 25.000 til anskaffelse af lys, lydanlæg og møbler til Den røde Lade.

Medlemstal

Antal betalende medlemmer var i 2017 40 personer. Her er familiemedlemsskab optalt som 2 personer.

Tak

Til sidst en stor tak til alle vores samarbejdspartnere, især til Landbrugsskolen og dens forstanderpar, der som sædvanlig altid stiller op og hjælper. Tak til de, der planlagde, slæbte og hjalp ved vores arrangementer, uden dem kunne de ikke have været gennemført. En meget stor tak til bestyrelsen, som knokler på og kommer med ideer. Og selvfølgelig en stor tak til jer, der støtter ideen og stadig er medlemmer.