Bestyrelsens beretning for 2021


2021 var året, hvor pandemien fortsatte, med enkelte måneder, hvor aktiviteter var mulige. Derfor er beretningen ikke ret lang.

Aktiviteter
Udstillingen KIG med FFKK i maj/juni blev aflyst. Højskoleaftener i sæsonen efterår 2020/forår 2021 blev aldrig planlagt, da alt var lukket ned. Vi deltog ikke i Sporets dag.

Vi deltog i planlægningen og gennemførelsen af en nabodag d.8.8., hvor naboerne i Fiskbæk blev inviteret til rundvisning på Landbrugsskolen, gåtur ad Sporet gennem Adsbøl Grue/Paradiset og kaffe og kage.

Generalforsamlingen blev afholdt d. 8.9.

Højskoleaftener for efteråret 2021/forår 2022 kunne heldigvis både planlægges og afvikles. Efteråret bød på 3 højskoleaftener, en sangaften med højskolelærer Helge Teglgaard, hvor temaet var sangenes geografiske placering i Danmark, og selvfølgelig med fællessang. Derefter kom forfatteren Erling Jepsen og fortalte om sit forfatterskab, og i begyndelsen af december afholdtes ”Julemosaik”, en søndag eftermiddag med aktiv deltagelse af bestyrelsen. Jørgen Christian Clausen fortalte julehistorier, Vagn Anders Hansen bød op til julefællessang, og eftermiddagen sluttede med julekager, hvor Hanne Næsborg-Andersen fortalte om julekagernes historie, hvorefter vi gik om bord i kagerne.

Vi deltog derudover i Åbent Landbrug d. 19.9., hvor Jørgen Christian Clausen i lokalet overfor Den røde Lade (som var fyldt med halm) med kort varsel fik samlet en gruppe husflidsfolk, som viste deres håndværk. Der var knivsliber, trædrejere, og en væver, og Asta Flyvholm Kjær havde en velbesøgt stand med gammelt legetøj. FFKK ved Karin Baum deltog med workshop for børn, hvor de kunne lave en tegning, som bagefter blev udstillet på Kunstpunkt i Augustenborg. Det var en stor succes med mange besøgende.

Generalforsamlingen

Blev som sagt afholdt d. 8.9. med et pænt fremmøde. Bestyrelsen havde valgt at gentage fremgangsmåden fra 2020, hvor man samledes 1630 i foredragssalen, afholdt generalforsamling, bagefter fik en orientering om Landbrugsskolen med rundvisning og sluttede med et let aftensmåltid, som var gratis for medlemmerne. På generalforsamlingen blev Thomas Brink Thomsen og Vagn Anders Hansen valgt til bestyrelsen, Karin Baum fra FFKK og Jørgen Christian Clausen fra Det lille Teaterhus udpeget for en ny toårig periode af deres respektive baglande. Bodil Gregersen og Anne Fink blev genvalgt som suppleanter. Revisorerne Anne Marie Brodersen og Bente Damkjær blev genvalgt, det samme gjaldt revisorsuppleant Bent Skibsted. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: formand Hanne Næsborg-Andersen, næstformand Thomas Brink Thomsen, kasserer Jørgen Christian Clausen, sekretær Elin Lunding.

Bestyrelsen

Har holdt 6 møder i løbet af året, det ene virtuelt (og tak til Elin for at styre teknikken). Den største aktivitet har ligget i efteråret.

Andre møder

Hanne Næsborg-Andersen, Thomas Brink Thomsen og Jørgen Christian Clausen har afholdt flere møder med Bjarne Ebbesen om såvel fonde som samarbejde. Desuden har Jørgen Christian Clausen afholdt møde med Jesper Kock (eventmanager) om Sporet. Karin Baum og Hanne Næsborg-Andersen har afholdt møde med Bjarne Ebbesen om udstillingen KIG. Ligeledes har der været afholdt møde i gruppen omkring jubilæumsbog til markering af Landbrugsskolens 100-års jubilæum. Hanne Næsborg-Andersen har deltaget i et møde om Den kongelige Køkkenhave, resultatet her er, at foreningen ikke byder ind med ideer, da det endelig resultat og dannelsen af en forening om arbejdet på stedet ikke involverer andre foreninger.

Fonde

I løbet af året blev det klart, at den bedste måde at ansøge fonde til egnsspillet på, var at adskille reparation af Den røde Lade og finansiering af egnsspillet. Det medførte en bevilling fra BHJ-fonden på 100.000 kr, samt en ansøgning til Danfoss fonden, som pt. er i bero pga manglende information om reparation af Laden. Kassereren vil nærmere redegøre for, hvor vi står.

Økonomi og banker

Foreningens økonomi er under angreb fra bankens gebyrer, som er steget uproportionalt. Vi har henvendt os for at få lettet gebyrerne, det var ikke muligt. Andre banker er desværre på samme niveau. Det er et stort problem for små foreninger, da gebyrerne stort set æder medlemskontingentet. Derudover er det forbundet med store vanskeligheder og besvær at orientere banken om nye medlemmer af bestyrelsen, for slet ikke at snakke om udskiftning af kasserer (hvilket vi ikke har i sinde).

¨

Samarbejde med Landbrugsskolens bestyrelse

Som fortalt sidste år afholdt de to bestyrelser et fælles møde d. 20.1.20, hvor rammerne for et fremtidigt samarbejde blev ridset op. Hovedkonklusionen var, at der fra Landbrugsskolens bestyrelse var bred enighed om i samarbejde med Kulturlandsbyen at udarbejde ansøgning til fonde med henblik på at renovere Den røde Lade og Loftet for at skabe nye faciliteter, hvor kultur kan udfolde sig til gavn for såvel lokalområdet som skolen. Der blev nedsat en opstartsgruppe med deltagere fra begge bestyrelser.

Corona kom indover, og alt blev forsinket. I juni 2021 kom der besked om, at ideen stadig var gangbar, men ved opstartsmødet d. 24.8., hvor kun én person fra skolens bestyrelse deltog, ændredes sammenhængen, så bestyrelsen for skolen nu skulle diskutere Den røde Lades fremtid ud fra en anden vinkel, nemlig, at Laden skal give værdi for skolen, ressourcerne er ikke til udvidelser, drift af Laden er et problem. Desuden er hovedydelsen på skolen undervisning, ikke kultur.

Ved skolens bestyrelsesmøde blev denne beslutning stadfæstet, beskeden var, at i det omfang, det giver produktionsmæssigt og økonomisk mening at anvende Laden, skal skolen gøre det. Er der plads til andre formål, må det gerne finde sted. Kulturlandsbyen kunne så bruge Laden fra maj, juni, halvdelen af juli.

Det betyder, at foreningens formål som beskrevet i vedtægterne, at opbygge og forestå et kulturcenter, kaldet ”Kulturlandsbyen6300 på Loftet og i Laden, ikke mere er muligt.

Bestyrelsen for foreningen har derfor efter megen diskussion, under punkt 5 i dagsordenen, et forslag til ændring af vedtægterne omhandlende foreningens navn og formål. De aktiviteter, foreningen har gang i, vil i givet fald kunne fortsætte, hvis bestyrelsen går ind for det.

Tak

Til sidst en stor tak til bestyrelsen for et rigtig godt og produktivt samarbejde med mange gode ideer og optimisme, tak til Landbrugsskolen for husly til bestyrelsesmøder, og tak især til medlemmerne, som stadig holder fast.