Dagsorden 2020


Generalforsamlingen d. 2.9.2020 kl. 16.30
Foredragssalen på Gråsten Landbrugsskole.

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
 3. Kassereren aflægger revideret regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent. Foreslås uændret, 100 kr. for personligt
  medlemskab, 150 kr. for familiemedlemskab.
 5. Indkomne forslag. Ingen.
 6. Handleplan for den kommende periode.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
  På valg til bestyrelsen er:
  Britta Kubiak (modtager genvalg), Elin Lunding (modtager genvalg).
  Vagn Anders Hansen fratræder før tid, der skal vælges en afløser.
  På valg som suppleanter er:
  Bodil Gregersen, genopstiller
 8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
  Revisorerne Anne Marie Brodersen og Bente Damkjær genopstiller, det
  samme gør revisorsuppleant Bent Skibsted.
 9. Eventuelt.
  Efter generalforsamlingen viser forstander Bjarne Ebbesen rundt på
  Landbrugsskolen. Kl. 18 er der mad i spisesalen. Maden er gratis for
  medlemmer, hvis man ikke er medlem, koster det 50 kr.