Referat af generalforsamling 2021


Referat af Generalforsamlingen d. 8.9.2021 kl. 16.30
Foredragssalen på Gråsten Landbrugsskole

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
  Forstander Bjarne Ebbesen blev valgt som dirigent.
  Stemmetællere vælges ved evt. behov
  Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, da
  ingen af de tilstedeværende gjorde indsigelse over at fristen inden
  udgangen af marts ikke kunne overholdes pga. Covid 19
 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
  Beretningen blev aflagt og Formanden meddelte at beretningen
  efterfølgende vil blive lagt ud på foreningens hjemmeside.
 3. Kassereren aflægger revideret regnskab.
  Regnskabet blev gennemgået med diverse poster. Konklusionen var at
  over halvdelen af indtægterne går til gebyrer og negative renter til
  nuværende bankforbindelse. Bestyrelsen overvejer fordele og ulemper
  ved et evt. bankskifte eller andet. Medlemstallet er stabilt, men kunne
  ønskes højere.
 4. Fastsættelse af kontingent.
  Foreslås uændret, 100 kr. for personligt medlemskab, 150 kr. for
  familiemedlemskab.
  Vedtaget som foreslået
 5. Indkomne forslag. Ingen.
 6. Handleplan for den kommende periode.
  Formanden (Hanne) tog udgangspunkt i Handleplanen og fremhævede
  Åben Landrug den 19. september. Gæster skal tilmelde sig via
  aktivitetens hjemmeside inden.
  Det første aftenarrangement på Landbrugsskolen bliver den 10.
  november, hvor forfatteren Erling Jepsen fortæller om sin bog Erna i krig.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
  Valgt til bestyrelsen:
  Thomas Brink Thomsen – genvalgt
  Vagn Anders Hansen – nyvalgt
  For FFKK er Karin Baum udpeget for en 2-årig periode
  For Det lille Teaterhus er Jørgen Christian Clausen udpeget for en 2-årig
  periode
  Valgt som suppleanter:
  Bodil Gregersen – genvalgt
  Anne Marie Fink – genvalgt
 8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
  Anne Marie Brodersen og Bente Damkjær – genvalgt
  revisorsuppleant Bent Skibsted – genvalgt
 9. Eventuelt.
  Forespørgsel omkring en evt. sammenhæng mellem Foreningens
  hjemmeside og Facebook siden. Afklares med bestyrelsen på det
  kommende møde.
  Der blev rettet en tak til Bjarne/GL, fordi Landbrugsskolen stiller lokale
  samt kaffe / te til rådighed til foreningens bestyrelsesmøder.
  Ref. EL
  Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig, formand Hanne
  Reese Næsborg-Andersen, næstformand Thomas Brink Thomsen,
  kasserer Jørgen Christian Clausen, sekretær Elin Lunding.