Referat af Generalforsamlingen 2022


Referat af Generalforsamlingen d. 22.03.2022

Naturskolen på Gråsten Landbrugsskole.

  1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

Forstander Bjarne Ebbesen blev valgt som dirigent.

Bente Damkjær og Ketill Næsborg- Andersen blev valgt som stemmetællere

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkald med annonce i Gråsten Avis den 23. februar.

  1. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

Hanne Næsborg-Andersen aflagde bestyrelsens beretning.

  1. Kassereren aflægger revideret regnskab.

Hanne Næsborg-Andersen gennemgik regnskabet, da kassereren havde forfald. Bankens gebyrer og negative renter fylder fortsat en alt for stor del af den samlede økonomi. Strategien vil fremover være at få flere medlemmer, da det synes urealistisk at forhandle vilkår med denne eller andre banker. Det blev bemærket, at der er håb for bortfald af negative renter, i takt med at renten igen er stigende. En ide kunne være at søge sponsorstøtte i Sydbank svarende til de negative renter og gebyrer, vi betaler.

  1. Fastsættelse af kontingent. Foreslås uændret, 100 kr. for personligt medlemskab, 150 kr. for familiemedlemskab. Vedtaget som foreslået, dvs. uændret kontingent i 2022.
  1. Indkomne forslag. Bestyrelsens forslag til enten ændring af vedtægterne, specielt hvad angår navn og formål/alternativt til opløsning af foreningen.

Hanne Næsborg-Andersen redegjorde for baggrunden for de nødvendige ændringer i forhold til Kulturlandsbyen 6300. Herefter blev vedtægtsændringer gennemgået og kommenteret enkeltvis.

Ad §1 – Enig opbakning til at foreningens navn ændres til ”Kultur i Gråsten”

Ad §2- Udgangspunktet om at vi ikke længere er et bestemt sted, men er i området, og med et bredere formål giver et nemmere perspektiv for bestyrelsen at arbejde i, med flere muligheder. Opbakning til at formålsparagraffen ændres, som anført.

Bjarne supplerede med at GL har planer om elevværelser på loftet – måske til 40 elever, er nødvendigt. Håbet er, at der kan ske noget med en røde lade engang.

Ad §4 – Med de nye ændringer er de fødte medlemmer ikke længere relevante og udgår derfor. Baglandene har ingen indvendinger imod det, men vil gerne stadig holdes orienteret fremover.

Der lægges op til mindst 6 personer i bestyrelsen, da erfaringen er at det bliver sværere og sværere at få medlemmer til bestyrelser. Findes de ikke her til generalforsamlingen, kan bestyrelsen selvsupplere efter generalforsamlingen. Opbakning til ændringerne i §4.

  1. Handleplan for den kommende periode.

Hanne Næsborg -Andersen fortalte at der ikke foreligger en konkret handleplan, men masser af nye ideer og samtidig igangværende projekter, som skal videreføres på en eller anden måde.

Hvad gør vi med egnsspillet? Jubilæumsbogen til Landbrugsskolens 100-års jubilæum i 2024 er godt i gang hvor der pt. gennemføres interview med tidligere medarbejdere.

Hvad med Højskoleaftener, Sporets dag, Åbent Landbrug, alt sammen noget, der skal vurderes fremover.

Nye ideer kunne måske være noget lørdagssang i Ahlmanns parken, som det er er i Alsion. Samarbejde med andre om at vise film / dokumentarfilm. Menighedsrådet afholder også filmaftener og det samme gør Ældresagen, som er åben for et samarbejde herom, så måske det kunne være en ide at indkalde foreningerne i Gråsten og lave et bredere samarbejde.

Samarbejde om musik – folkemusik – folk Baltica og Vagn er også i cirklen.

Der er også planer om en fortællefestival.

Samarbejde om aktiviteter for børn og unge, evt. sammen med biblioteket eller skolen.

FFKK vil gerne fortsætte med udstillinger i den røde lade eller i Ahlmanns parken. Forslag om at søge Fonde til indkøb af skillevægge til udstillinger i Ahlmanns parken.

Foreninger kan være gratis i Ahlmanns parken og evt. kaffe og kage koster 35 kr.

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

På valg til bestyrelsen er:

Britta Kubiak, genvalgt

Elin Lunding, genopstiller ikke

Vagn Anders Hansen fratræder bestyrelsen før tid.

3 pladser i bestyrelsen er ledige, hvis vedtægtsændringerne under punkt 5 vedtages, da der så ikke mere er fødte medlemmer. Det drejer sig om Hanne Næsborg-Andersen, tidligere for Adsbøl Borgerforening, Jørgen Christian Clausen for Det lille Teaterhus og Karin Baum for FFKK. Alle tre stiller op til valg som ”almindelige” medlemmer, Jørgen for en 1-årig periode, de andre to for en 2-årig periode. Alle 3 genvalgt som anført

På valg som suppleanter er:

Bodil Gregersen, valgt som medlem for 1 år

Anne Fink, genvalgt

Ketill Næsborg-Andersen valgt som suppleant for 1 år

  1. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.

Anne Marie Brodersen genopstiller ikke,

Bente Damkjær genvalgt

Suppleant Bent Skibsted valgt som medlem

Vagn Anders Hansen valgt som suppleant for 1 år

  1. Eventuelt.

Bjarne informerede om at GL live streamer fra Århus Universitet hver anden tirsdag aften. Det er et åbent tilbud og alle er velkomne. Næste gang tirsdag den 29. marts – se nærmere om indhold og tidspunkt på GL’s hjemmeside. Det er gratis at deltage.

Opfordring til at søge optagelse i Folkeoplysningsudvalget via Bjarne i kommunen. Der gives kun tilskud til aktiviteter for børn og unge, men bestyrelsen får et årligt tilskud på 1500 kr.

Tillykke fra Gråsten Forum til ”Kultur i Gråsten” de ser frem til et kommende samarbejde om en bedre udnyttelse af BHJ-salen. Gråsten Forum får kommunalt tilskud og kan derfor tilbyde ”Kultur i Gråsten” en økonomisk støtte, på op til 25.000 pr år, med en løbende symbolsk tilbagebetaling. Støtten kan evt. være en garanti for et projekts gennemførelse. Gråsten Forum vil så gerne holdes orienteres om, hvad der planlægges af aktiviteter under ”Kultur i Gråsten”

Hanne orienterede om, at der den 30. marts er en orientering om kommende arrangementer i Folk Baltica ved Harald Havgaard her på GL i foredragssalen kl. 19.30. Arrangementet er gratis, med betaling for kaffen.

Ref. 24.marts 22 / EL

På efterfølgende bestyrelsesmøde den 8.4.22 konstituerede bestyrelsen sig.

Formand: Hanne Næsborg-Andersen

Næstformand: Thomas Brink Thomsen

Kasserer: Jørgen Christian Clausen

Sekretær: Afventer.