Referat af generalforsamlingen i Kulturlandsbyen6300 den 21. marts 2017

Afholdt på Naturskolen, Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten kl.19

1. Valg af dirigent
Gråsten Landbrugsskoles forstander Bjarne Ebbesen blev valgt til dirigent. Jørgen Chr. Clausen blev valgt til referent. Bjarne konstaterede at generalforsamlingen var blevet indkaldt iht. vedtægterne; den var annonceret i Gråsten Avis 21. februar.

2. Beretning fra bestyrelsen
Foreningens forperson Hanne Næsborg-Andersen aflagde beretning som blev taget til efterretning og godkendt. Beretningen bliver herefter opslået på foreningens hjemmeside (kulturlandsbyen6300.dk).

3. Regnskab
Kassereren Jørgen Chr. Clausen forelagde det reviderede regnskab. Der har i 2016 været flere udgifter end indtægter så foreningens resultatet blev -2303,37 Kr. Ved årets udgang rådede foreningen over aktiver (bankkonto samt kassebeholdning) på i alt 11.359,44 Kr.
En bemærkning om muligheden for at undgå annonceudgift ved annoncering af generalforsamlingen blev drøftet. Regnskabet blev godkendt.

4. Kontingent
Uændret kontingent på 100 kr. for personligt medlemskab og 150 kr. for husstandsmedlemskab blev godkendt.

5. Indkomne forslag
Hanne præsenterede et ændringsforslag til vedtægternes paragraf 4. Foreningens bestyrelse. 
Der blev imidlertid fra generalforsamlingen konstateret at forslaget ikke var fyldestgørende, især vedr. følgende forhold:
a. De 3 bestyrelsesmedlemmer udpeges af de respektive foreninger (vælges ikke)
b. Den eventuelle kommunale repræsentants bestyrelsesstatus står uafklaret. (der blev foreslået observatørstatus)
Generalforsamlingen pålagde bestyrelsen af afklare disse forhold og genfremsætte et revideret forslag på næste generalforsamling (Janne Thomsen som er nyt medlem og jurist tilbød at tjekke det nye forslag).
6. Handleplan
Hanne gennemgik handleplanen for 2017. Den lægges efterfølgende op på foreningens hjemmeside. Hanne nævnte herunder behovet for at opdatere foreningens brochure (manglede i handleplanen).

7. Valg til bestyrelse og suppleanter
Lise Rosengaard Paulsen blev genvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode. I stedet for Bente Löwe Christiansen som ikke genopstillede til bestyrelsen valgtes Vagn Anders Victor Hansen fra Rendbjerg.

8. Valg af revisorer
Bente Damkjær og Anne Marie Brodersen genvalgtes som revisorer og Bent Skibsted genvalgtes som revisorsuppleant.