Referat generalforsamling 2013

 REFERAT AF GENERALFORSAMLING  I ”KULTURLANDSBYEN6300″ AFHOLDT PÅ GRÅSTEN LANDBRUGSSKOLE DEN 6. MARTS 2013.

Vi var 28 til aftenen, der indledningsvis bød på et foredrag med dias ved Hans-Christian Lassen (emnet var Egernsund-malerne) og kaffe og kage før selve generalforsamlingen.

Valg af dirigent. Karsten Dressø blev foreslået og valgt. Han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

  1. Beretning fra bestyrelsen blev fremlagt af Hanne Næsborg-Andersen. Beretningen blev taget til efterretning.
  2. Regnskabet blev fremlagt af Tage Nielsen. Regnskabet blev godkendt.
  3. Kontingentet blev uændret fastsat til 100 kroner for personlige medlemmer.
  4. Der var ingen indkomne forslag.
  5. Hanne Næsborg-Andersen fremlagde Handleplanen for året 2013. Den blev godkendt, og der var ingen tilføjelser.
  6. Valg til bestyrelse og suppleanter. Ole Gaul Nilum genopstillede og blev genvalgt. Karin Baum og Lise Rosengaard Paulsen genopstillede som suppleanter. De blev begge genvalgt.
  7. Valg af revisorer. Bente Damkjær og Anne Marie Brodersen genopstillede. Begge blev genvalgt. Mona Damkjær genopstillede ikke som revisorsuppleant. I stedet blev Bent Skibsted valgt.
  8. Eventuelt. Der kom her et spørgsmål om hvor langt vi er med stisystemerne. Der arbejdes jo på det, men det kræver bestemt endnu nogen tid. Der er 54 personlige medlemmer. Der kom et spørgsmål om hvordan vi får flere medlemmer. Det skal der en hvervekampagne til (bl.a. med brochurerne). Til slut var der en stor tak fra Helle Barsøe, som på Sønderborg kommunes vegne takkede for vores indsats op til 2017. ’Art Farm’ nævnes stadig. Der er endnu seks millioner på budgettet til at samle projekter op med efter det nedslående forsøg på at blive Kulturhovedstad.

Ved den efterfølgende konstituering blev Hanne Næsborg-Andersen valgt til formand, Ole Gaul Nilum til næstformand, Tage Nielsen blev kasserer og Kaj Nissen sekretær.

 

referat