Referat fra Kulturlandsbyen6300s generalforsamling den 26. marts 2018

Afbud fra Vagn, Birgitte og Henry. Derved 26 medlemmer tilstede. Referent: Lise Rosengaard Paulsen.


1. Bendt Olesen er valgt til dirigent og han konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2. Hanne aflægger beretning som godkendes. Se bilag.

3. Regnskabet godkendes (med ændringer af datoer). Bente Damkjær spørger hvor fondspengene er ? Pengene er søgt i fællesskab med Gråsten landbrugsskole og er på deres konto.

4. Fastsættelse af kontingent godkendt.100kr. pr. person og 150kr. pr. familie.

5. Vedtægtsændringerne er enstemmigt vedtaget. Se bilag.

6. Hanne fremlægger handleplan. Se bilag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Birgitte Norman Houe og Britta Kubiak er genvalgt.

Vagn Anders Victor Hansen er valgt for en 1-årig periode.

Bodil Gregersen er genvalgt som suppleant.

Elin Lunding valgt som suppleant.

8. Revisorerne Anne Marie Brodersen og Bente Damkjær er genvalgt.

Revisorsuppleant Bent Skibsted er genvalgt.

9. Evt: Intet

Konstituering af bestyrelsen.

Formand er Hanne Næsborg

Næstformand Vagn Anders Victor Hansen

Kasserer Jørgen Clausen

Sekretær Lise Paulsen

Medlemmer af bestyrelsen Karin Baum, Birgitte Norman Houe og Britta Kubiak.

Suppleanter: Bodil Gregersen og Elin Lunding.