Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen den 11.3.2015 på Gråsten Landbrugsskole

Vi var 20 personer til et fint foredrag om Ejderen med Hans-Tyge Hårløv

  1. Valg af dirigent:  Kåre Heide-Ottosen blev valgt som dirigent og konstaterede,at valget var lovligt varslet.
  2. Beretning fra bestyrelsen:  Hanne Næsborg aflægger beretning for 2014.
  3. Regnskab: Tage Nielsen fremlægger regnskabet for 2014.
  4. Kontingent: Forbliver uændret.
  5. Indkomne forslag: Ingen.
  6. Handleplan: Hanne fremlægger vores handleplan.
  7. Valg til bestyrelse og suppleanter: Lise Rosengaard Paulsen genvalgt. Britta Kubiak er valgt i stedet for Kristian Kjær Nielsen. Suppleanterne Bodil Gregersen og Bente Löwe Christiansen genvalgt. Karin Baum er repræsentant for FFKK. Hanne Næsborg-Andersen er repræsentant for Adsbøl Borgerforening.Jørgen Clausen indtræder som repræsentant for Det lille Teaterhus
  8. Valg af revisorer: Bente Damkjær og Anne Marie Brodersen genvalgt.Revisorsuppleant Bent Skibsted genvalgt
  9. Eventuelt

Helle Barsøe roste foreninges bestyrelse og medlemmer for en stor indsats forbindelse med Gråsten æblefestival 2014.

Jørgen Clausen glædede sig til at komme i gang med arbejdet,især projektet med Fra haver til maver.

Kåre Heide-Ottosen kommenterede Gråsten landsbrugsskolens holdninger,især Haver til maver og roste samarbejdet med Kulturlandsbyen.

 

 

Konstituering: Formand: Hanne Næsborg.  Næstformand: Henry Bjerg. Sekretær: Lise Paulsen. Kasser: Jørgen Clausen.

Britta Kubiak, Karin Baum,  Birgitte Norman Houe

Suppleanter: Bodil Gregersen og Bente Løwe Christiansen

Revisorer: Bente Damkjær og Anne Marie Brodersen
Revisorsuppleant: Bente Skibsted