Dagsorden 2021


Generalforsamlingen d. 8.9.2021 kl. 16.30
Foredragssalen på Gråsten Landbrugsskole.

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
 3. Kassereren aflægger revideret regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent. Foreslås uændret, 100 kr. for
  personligt medlemskab, 150 kr. for familiemedlemskab.
 5. Indkomne forslag. Ingen.
 6. Handleplan for den kommende periode.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
  På valg til bestyrelsen er:
  Thomas Brink Thomsen, genopstiller
  Anne Opstrup, genopstiller ikke
  For FFKK er Karin Baum udpeget for en 2-årig periode.
  For Det lille Teaterhus er Jørgen Christian Clausen udpeget for
  en 2-årig periode.
  På valg som suppleanter er:
  Bodil Gregersen, genopstiller
  Anne Fink, genopstiller
 8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
  Revisorerne Anne Marie Brodersen og Bente Damkjær
  genopstiller, det samme gør revisorsuppleant Bent Skibsted.
 9. Eventuelt.
  Efter generalforsamlingen viser forstander Bjarne Ebbesen rundt på
  Landbrugsskolen. Kl. 18 er der mad i spisesalen. Maden er gratis
  for medlemmer, hvis man ikke er medlem, koster det 50 kr.