Vedtægter


 

VEDTÆGTER

Foreningen ”Kulturlandsbyen 6300”

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er “Kulturlandsbyen 6300”.

Foreningen er stiftet den 25. 11. 2010 og har hjemsted i Fiskbæk, 6300 Gråsten, Sønderborg Kommune.

§ 2 Foreningens formål

Det er foreningens formål at opbygge og forestå et kulturcenter, kaldet “Kulturlandsbyen 6300”, på LOFTET og i LADEN ved Gråsten Landbrugsskole.

Dette sker ved:

– At gendanne kulturstier/forbindelser i det tidligere Adsbøl sogn m.v.

– At medvirke til revitalisering af landdistrikterne omkring Adsbøl/Fiskbæk/Ladegårdskov.

– At styrke det lokale kulturliv.

– At styrke og videreudvikle det grænseoverskridende samarbejde.

Dette sker gennem kulturelle arrangementer af forskellig art i „Kulturlandsbyen 6300“ til gavn for regionen Sønderjylland-Schleswig.

Foreningen kan samarbejde med andre beslægtede foreninger.

Foreningen er upolitisk.

Stedets daglige drift varetages ikke af foreningen, men er reguleret i en separat samarbejds- og driftsaftale.

§ 3 Medlemskab

Som medlemmer, uanset hjemsted, kan optages enkeltpersoner, foreninger, firmaer, uddannelsessteder og andre institutioner, som støtter foreningens formål.

Et medlem har én stemme på generalforsamlingen, det gælder også familiemedlemskab, foreninger og firmaer, der repræsenteres af en af dem udpeget bemyndiget person. Man er kun stemmeberettiget ved personligt fremmøde og ved rettidigt indbetalt kontingent.

Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent, og gælder for et år og følger foreningens regnskabsår, som gælder fra 1/1 – 31/12.

Foreningens årlige medlemskontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet kan gradueres. Familiemedlemsskab er dyrere end personligt medlemskab. Kontingentforhøjelser træder i kraft straks efter generalforsamlingen.

Et medlemskab ophører når man skriftligt meddeler foreningen sin udmeldelse. Indbetalt kontingent refunderes ikke. Et medlemskab ophører ligeledes, hvis der ikke er betalt kontingent ved regnskabsårets udgang. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis dets handlemåde efter bestyrelsens opfattelse strider mod foreningens formål og interesser.

§ 4 Foreningens bestyrelse

Foreningens daglige administration og ledelse varetages af en bestyrelse på 7 personer.


Fødte medlemmer er en repræsentant for Flensborg Fjords Kunst & Kulturforening, en for Adsbøl Borgerforening og en for Det lille Teaterhus, så længe de pågældende foreninger ønsker det.

Fødte bestyrelsesmedlemmer udpeges af deres respektive foreninger for 2 år ad gangen til generalforsamlingen. Ordinært valgte bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal.

Et bestyrelsesmedlem kan vælges for 1 år i tilfælde af afgang i utide eller andre forhold, som påvirker kontinuiteten.

Der vælges hvert år 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med:

 1. Formand.                                                           
 2. Næstformand                                                 
 3. Kasserer
 4. Sekretær
 5. Øvrige bestyrelsesmedlemmer

 

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til løsning af forskellige opgaver. Disse udvalg opløses, når opgaven er løst.

Bestyrelsen fastlægger en forretningsorden. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder i fornødent omfang ved formandens indkaldelse, eller når 3/4 bestyrelsesmedlemmer anmoder skriftligt derom. Der afholdes dog altid mindst 1 bestyrelsesmøde pr. kvartal.

 

På bestyrelsesmøder kan alle foreningen vedkommende spørgsmål drøftes og besluttes.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 2/3 bestyrelsesmedlemmer er mødt. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Er afstemningen lige, er formandens stemme afgørende.

Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger.

§ 5 Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling

Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, indkaldes hvert år til ordinær generalforsamling inden udgangen af marts. Generalforsamlingen indkaldes med 21 dages varsel i områdets lokalaviser samt via e-mail til de medlemmer, som ønsker det. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Der skrives referat fra generalforsamlingen.

 

Den ordinære generalforsamling afholdes efter nedenstående dagsorden:

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

 3. Kassereren aflægger revideret regnskab.

 4. Fastsættelse af kontingent.

 5. Indkomne forslag.

 6. Handleplan for den kommende periode.

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

 8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.

 9. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes som ordinær generalforsamling, og afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 10% af medlemmerne skriftligt anmoder derom. Anmodningen skal være vedlagt en motiveret dagsorden.

Revisorer vælges for 2 år ad gangen.

                                                                                                                                  

 § 6 Regnskab

Regnskabsårets periode er kalenderåret. Enhver udgift eller forpligtelse på mere end 5.000 kr. skal være underskrevet af både formand og kasserer.

Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet er godkendt af begge revisorer og forsynet med deres påtegning. Regnskabet skal underskrives af formanden og kassereren og indsættes i protokollen.

Foreningens midler kan alene anvendes efter foreningens formål.

§ 7 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun ske på den ordinære generalforsamling. 2/3 af de fremmødte stem-meberettigede skal stemme for vedtægtsændringen, for at denne kan have gyldighed.

 

§ 8 Foreningens opløsning

Foreningens opløsning kan kun finde sted, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på den ordinære generalforsamling beslutter dette. Der skal dog afholdes ekstraordinær generalforsam-ling, hvor et almindeligt stemmeflertal skal bekræfte opløsningen. Der skal gå mindst 21 dage mellem første og anden generalforsamling.

 

Foreningens evt. midler skal i så fald efter generalforsamlingens beslutning anvendes til kulturelle formål i virkeområdet.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25. november 2010. Revideret 1.3.2016 og 26.3.2018.

Dirigent: Peder Damgaard

Bestyrelse:
Hannelore Nicolaysen
Hanne Næsborg-Andersen
Tage Nielsen
Kaj Nissen
Vibeke Fonnesberg
Ulrich von Birkckhahn
Ole Gaul Nilum

Suppleanter:
Karin Baum
Lise Rosengaard Paulsen