Referat fra generalforsamlingen 2019

Kulturlandsbyen6300
Generalforsamlingen d. 26. marts 2019 kl. 19
Naturskolen, Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten.
Vi startede med at synge ”Velkommen i den grønne lund”

Der var foredrag med billedserie ved Thora Nissen. Hun fortalte om hertugerne af Augustenborg og relationer til Gråsten. Thora har en stor viden om emnet, som hun øste af.
Efter kaffen sang vi ”Det er forår. Alting klippes ned.”

Så kunne vi gå til generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent og Bjarne Ebbesen.
stemmetællere Britta Kubiak og Jette Knapp
2. Formanden aflægger bestyrelsens
beretning.
Hanne aflagde en meget
fyldestgørende beretning
3. Kassereren aflægger revideret
regnskab.
Jørgen aflagde regnskabet og gennemgik
medlemstal. Der er 26
medlemmer (personligt og familie)
4. Fastsættelse af kontingent. Kontingent uændret. 100 kr. for
personligt medlemskab, 150 kr. for
familiemedlemskab
5. Indkomne forslag. Ingen
6. Handleplan for den kommende
periode.
Blev fremlagt.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer Vagn Anders Hansen, genvalgt for en
2-årig periode.
Anne Opstrup nyvalgt til en 2-årig
periode.
Elin Lunding valgt til en 1-årig
periode.
På valg som suppleanter Bodil Gregersen blev valgt.
Bestyrelsen fik fuldmagt/mandat af
generalforsamlingen til at supplere
med en suppleant.
8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. Anne Marie Brodersen og Bente
Damkjær genvalgt.
Suppleant Bent Skibsted genvalgt
9. Eventuelt. Ingen spørgsmål og kommentar

Der var en god generalforsamling med 25 deltagere.
Ref. Bodil

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde:

Formand Hanne Næsborg-Andersen
Næstformand Vagn A.V. Hansen
Kasserer Jørgen C.Clausen
Sekretær Elin Lunding.