Bestyrelsens beretning for 2020


Bestyrelsens beretning for 2020
Som alle andre foreninger i Danmark blev Kulturlandsbyen6300 ramt af covid-19 og
de restriktioner, der fulgte med. Vi nåede kun at gennemføre en brøkdel af de
planlagte aktiviteter, og planlægning af aktiviteter for 2021 måtte vi udskyde til bedre
tider.
Gennemførte og aflyste arrangementer
Vi deltog jo i Højskoleaftenerne på Landbrugsskolen, og d. 19. februar fortalte Niels
Krøjgaard ved en meget velbesøgt aften om kropssprog, et meget interessant og
levende foredrag.
D. 11. marts skulle der have været sangaften med Karen Hanne og Thilde, men
datoen er jo nok bekendt for mange som store nedlukningsdag, og arrangementet
blev da også aflyst.
Kulturlandsbyen6300s generalforsamling d. 16. marts kunne ikke afholdes, det
samme gjaldt den store jubilæumsudstilling for FFKK i Den røde Lade, som netop i
2020 skulle have stået i grænsens tegn. Den skulle have løbet fra d. 16. maj til d. 20.
juni, men det var ikke muligt.
Et planlagt arrangement med Harald Haugaard fra FolkBaltica d. 15. april led samme
skæbne.
En fælles jubilæumsfest for medlemmerne af Kulturlandsbyen6300 og FFKK d. 20. juni
for at markere henholdsvis 10 års og 15 års jubilæum led samme skæbne.
Sporets dag, Åbent Landbrug og Æblefestivalen blev også aflyst.
Det eneste, der blev gennemført, var generalforsamlingen d. 2. september samt
fernisering på et kunstværk på plænen foran Landbrugsskolen d. 19. september.
Dette kunstværk var et led i Sønderborg kommunes satsning på 100 året for
Genforeningen, hvor 6 kunstnere, 3 danske og 3 tyske, hver lavede deres bud på
grænser og naboer, og Sønderjyllands historie, et meget spændende projekt, som det
lykkedes at gennemføre. Kunstværket på Landbrugsskolen viser de to grænser,
henholdsvis Kongeågrænsen og den nuværende grænse og er lavet af den tyske
kunstner Chili Seitz. Hele projektet er beskrevet på hjemmesiden
https://sonderborg.dk/wp-content/uploads/2020/08/20.06_2020_Spejlinger_Spiegelu
ngen_WEB03_NYNY.pdf
Generalforsamling
Skulle have været afholdt d. 16.marts, hvilket ikke var muligt. Derfor blev den
udskudt med besked til medlemmerne og annonce i Gråsten avis. I august og
september var det igen muligt at være flere sammen, og vi indkaldte derfor til
generalforsamling d. 2. september. Det lykkedes at gennemføre den, og bestyrelsen
havde valgt en anden måde at afholde generalforsamlingen, nemlig med start kl.
16.30, afholdelse af generalforsamling, rundvisning på Landbrugsskolen ved
forstander Bjarne Ebbesen og efterfølgende et gratis lunt måltid til medlemmerne. Det
viste sig at fungere rigtig godt. Britta Kubiak og Elin Lunding modtog genvalg, Vagn
Anders Hansen ville gerne fratræde i utide, i stedet blev Thomas Brink Thomsen valgt
for en 1-årig periode. Som suppleanter blev Bodil Gregersen genvalgt, Anne Fink blev
nyvalgt, efter at den ene suppleant post i 2019 blev vakant. Revisorerne Anne Marie
Brodersen og Bente Damkjær blev genvalgt, det samme gjaldt revisorsuppleant Bent
Skibsted. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med formand
Hanne Næsborg-Andersen, næstformand Thomas Brink Thomsen, sekretær Elin
Lunding og kasserer Jørgen Christian Clausen.
Samarbejde med Landbrugsskolens bestyrelse
D. 20. januar blev der afholdt møde mellem Landbrugsskolens og Kulturlandsbyens
bestyrelse. Formålet var at gå i dybden med at afklare de fælles interessefelter og
samarbejdsmuligheder. Mødet mundede ud i nedsættelse af en opstartsgruppe med
deltagelse fra begge bestyrelser, for Kulturlandsbyens vedkommende Jørgen Christian
Clausen og Hanne Næsborg-Andersen. Gruppen skulle udarbejde et
organisationsforslag til nedsættelse af styregrupper. På grund af covid-19 lykkedes
det ikke at mødes i 2020. Det tages op i 2021.
Andre møder og aktiviteter
Formanden har deltaget i møde om jubilæumsbogen for Landbrugsskolen. Der er lavet
en aftale om arbejdets omfang, og hvem der gør hvad. Bogen skrives af historiker
Carsten Porskrog Rasmussen og består af selve historien samt uddrag fra interview
med tidligere og nuværende ansatte, medarbejdere, forstandere, elever.
Kulturlandsbyens bidrag er interview samt tovholder. Bogen udkommer i november 2024. Parterne bag bogen er Landbrugsskolen, Historisk Samfund for Als og
Sundeved, Historisk Forening for Graasten By og Egn, Elevforeningen samt
Kulturlandsbyen6300.
Formanden har ligeledes deltaget i et møde i Kulturudvalget angående Kunstruten,
hvor arbejdsgruppen blev bedt om at redegøre for forløbet. (Der er siden ikke sket
mere i sagen).
Formanden og Karin Baum har deltaget i et møde med Adsbøl Borgerforening, som
gerne ville have forslag til nye byporte, der tydeligt fortæller, at her er en by, så
trafikanter tager mere hensyn. Karin Baum sendte invitationen ud til FFKKs
medlemmer, men der kom desværre meget få forslag, måske også på grund af Covid-
19.
Jørgen Christian Clausen har modtaget nye pæle og skilte til Sporet omkring Fiskbæk,
mangler hjælp fra Landbrugsskolen til at få dem op at stå.
Formanden og Jørgen Christian Clausen har holdt et kort møde (med afstand) med
den nyudnævnte event koordinator på Landbrugsskolen Jesper Kock. Det var mest af
orienterende art.
Formanden har holdt et møde med Anne Meisner fra Slots-og Kulturstyrelsen
angående dannelse af en forening for de frivillige, der forhåbentlig vil deltage i
arbejdet med de kongelige haver i Gråsten. Mødet mundede senere ud i et forslag til
vedtægter.
Bestyrelsen
Har holdt 4 møder i 2020 og arbejdet, så godt vi kunne, med de forhindringer, der er i
en pandemi.
Fonde
Foreningen har modtaget de 20.000 kr., givet af Udvalget for Landdistrikter, Natur og
Fødevarer til skuespillet om Fiskbæk, som planlægges spillet i 2024. Pengene var gået
ind på Adsbøl Borgerforenings konto, og kom derfor med forsinkelse på vores konto.
Til sidst en stor tak til Landbrugsskolen for godt samarbejde, en tak til bestyrelsen,
som har holdt ud i et vanskeligt år, og en stor tak til bestyrelsesmedlem Anne
Opstrup, som nu har været med i nogle år, men har valgt at gå ud. En meget stor tak
til Thomas Iversen fra Landbrugsskolen, som har været en stor støtte i alle årene,
men nu har valgt at søge nye udfordringer. Allermest en tak til jer medlemmer, der
trods temmelig meget modgang stadig støtter ideen.