Bestyrelsens beretning for 2018

Bestyrelsens beretning for 2018.

Gråsten Landbrugsskole
Bestyrelsen har heldigvis også i år fortsat det gode samarbejde med det nye forstanderpar. Hovedparten af de arrangementer, der omtales i beretningen, er foregået i samarbejde med skolen. Virkeliggørelsen af ideerne bag ny- og gentænkning af foreningens formål er dog ikke blevet udmøntet endnu. Vi regner med, at der sker noget i år. Hovedtemaet er stadig at skabe ”et pulserende og kulturudvekslende miljø for håndens og åndens arbejde, et ideernes møde- og værksted, hvor unge og gamle, lægmænd og eksperter, elever og lærere, lokale og udefrakommende sammen skaber forestillinger om det gode liv i pagt med naturen.

Arrangementer
Generalforsamlingen blev indledt med de historier fra Spejdernes lejr 2017, som Jette Knapp, Anne Marie Brodersen, Asta Flyvholm Kjær og Anton Mortensen havde fortalt ved den lejlighed.

KIG
Nu er det en tradition med FFKKs årligeudstilling i Den røde Lade. En tradition, der begyndte i 2016 på Karin Baums initiativ og drivkraft. I 2018 blev den afholdt fra 19. maj til d. 5. juni. Ved ferniseringen talte Stephan Kleinschmidt. Bestyrelsen hjalp til undervejs med praktiske opgaver, bl.a. som nøgleholdere, der åbnede og lukkede udstillingen. Udstillingen hedder fast KIG= Kunst I Gråsten og gentages i år.

Sporets dag
Vi afholdt igen i 2018 Sporets dag d. 10.6. Arrangementet blev afholdt i samarbejde med Historisk Forening for Graasten By og Egn og Gråsten Landbrugsskole, Haver til maver og Adsbøl Borgerforening. AdsbølBorgerforening afholdt nemlig Adsbøl dag samtidig, og vi reklamerede for hinandens arrangementer. I år gik turen gennem Adsbøl Grue, og undervejs var der poster, hvor historier om Gruen blev fortalt. Ved indgangen til Gruen stod Nis Iversen (fra Adsbøl) og fortalte om områdets historie, med Adsbøl trinbræt og karpedammene i Gruen. Nede ved søen i Gruen stod John Gregersen (fra Adsbøl) og fortalte om, hvordan det var at være barn og tumle sig i Gruen og især fiske der. Længere inde, bag en fin dør, kom hertugen af Augustenborg ud i skikkelse af Jørgen Christian Clausen og fortalte om hertugerne og deres jagtpleje. På den anden side af Gruen munder Sporet ud i Haver til maver, og her fortalte Helle Tychsen Bojsen medlevende om projektet. Desuden var der chili-sin-carne til alle, med grønsager snittet af medlemmer af bestyrelsen. Der var fin deltagelse til dagen, evalueringen var, at vi i 2019 kun har én guidet tur rundt.

Åbent Landbrug
Vores tema i år var husflid, og det var lykkedes Jørgen Christian Clausen og Lise Rosengaard Paulsen at få forskellige gamle håndværk repræsenteret. Vi havde fire stande med trædrejning, løbbinding, spinding og håndarbejde i Den røde Lade. Arrangementet foregik d. 16.9. og som sædvanligt i samarbejde med Historisk Forening for Graasten By og Egn, og assisteret af Asta Flyvholm Kjær. Vi havde fået en stand og bemandet den med plancher, hvor vi fortalte lidt om gamle håndværk, men også selvfølgelig om foreningen. Det var spændende at deltage i, og vi fik snakket med mange mennesker.

Æblefestivalen
Igen i år har Birgitte Normann Houe stået for samarbejdet med skolerne til stor glæde for alle parter og deltaget i arbejdet i styregruppen med at få Gråsten Æblefestival gennemført. Foreningen deltog i samarbejde med FFKK og Historisk Forening for Graasten By og Egn med en stand såvel fredag som lørdag ved selve festivalen. I den anledning havde vi igen i samarbejde med Historisk Forening og FFKK lavet en konkurrence. Og vejret var i den grad med os.

Højskoleaftener
Vagn A.V. Hansen har deltaget i planlægningen af årets højskoleaftener og selv sammen med sin musikalske partner Silke stået for en aften med fællessang.

Bestyrelsen
Der har i løbet af året været afholdt 6 bestyrelsesmøder. Derudover har Birgitte Normann Houe igen i år deltaget i styregruppen for Gråsten Æblefestival. Flere fra bestyrelsen har som tidligere nævnt været aktive i forbindelse med Gråsten Æblefestival. Der har været holdt flere møder med forstanderen for Landbrugsskolen og med viceforstanderen.

Hjemmesiden er blevet opdateret, teksten revideret af Lise Rosengaard Paulsen, Birgitte Houe og formanden. Vores dygtige webmaster Erik har derefter ændret siden, så indholdet er tidssvarende.

Bodil Gregersen, Jørgen Chr. Clausen og Thomas Iversen fra Landbrugsskolen har været på museet Oldemorstoft og fået flere gamle landbrugsgenstande med hjem til Landbrugsskolen, som permanent udlån. Det drejer sig bl.a. om en gammel hestevogn, der kan bruges som kulisse ved skuespillet om Fiskbæks historie.

Sporet ved Fiskbæk er nu for Adsbøl Grues vedkommende etableret med nye pæle, der mangler stadig pæle på den anden del af Sporet fra Landbrugsskolen gennem Roden skov. Sporet udvides med en sti forbi Landbrugsskolen, denne sti rammer det nuværende spor før Roden skov.

Formanden samt Karin Baum har deltaget i flere møder om udsmykning af viadukter og broer i Gråsten, herunder Fiskbækkens løb under jernbanen ved Adsbøl Grue. I 2018 blev der fra kommunen givet 100.000 kr til at få professionelle øjne på projektet, hvilket medførte en lidt ændret ansøgning til Statens Kunstfond afsendt lige før jul.

Der arbejdes fortsat med ideen om at bruge Den røde Lade til at opføre et skuespil om Fiskbæks historie, skrevet af Kaj Nissen. Opførsel af skuespil er ændret til efteråret 2020 pga. Det lille Teaters engagement i Genforeningsaktiviteter samt et realistisk bud på muligheden for at skaffe pengene til efteråret 2020.
Derudover arbejdes der med at få et teaterstykke om Genforeningen skrevet af Kaj Nissen til Sprogforeningen og spillet af Det lille Teater til at blive opført på Landbrugsskolen i foråret 2020.

Vi har modtaget 50.000 kr. fra Varelotteriet til lydanlæg og fået et godt tilbud fra Det lille Teater på køb af deres ”gamle” lysanlæg til 25.000 kr. Lysanlægget er købt og opbevares nu på Landbrugsskolen.

Bestyrelsen fik en henvendelse fra Bettina Hundebøll, som gerne ville have foreningen med til arbejdet med at få Stålkilden i Gråstenskovene renoveret. Bestyrelsen gav input til sagen, og Bettina arbejder nu videre med ideen.

Bestyrelsen har arbejdet videre med oversigten over årets aktiviteter og ansvarlige derfor, også kaldet Årshjul. Det giver et bedre overblik.

Fonde
En fondsgruppe er nedsat, bestående af Bjarne Ebbesen, formanden, Vagn Anders og Jørgen Chr. Clausen. Fokus er på ansøgning om støtte til Fiskbæk skuespillet og i den sammenhæng til renovering af Den røde Lade. Gruppen har skrevet ansøgning til Sønderborg kommune, Kultur, Idræt og Fritidsudvalget og modtaget kr. 10.000 til projektet. Ansøgning til Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer er afsendt og afventer svar. Ansøgninger sendes til fonde i 2019.

Tak
Til sidst en stor tak til alle vores samarbejdspartnere, især til Landbrugsskolen og dens forstanderpar og medarbejdere, der som sædvanlig altid stiller op og hjælper. Tak til de, der planlagde, slæbte og hjalp ved vores arrangementer, uden dem kunne de ikke have været gennemført. En meget stor tak til bestyrelsen, som knokler på og kommer med ideer. Tak til de to afgående bestyrelsesmedlemmer Lise Rosengaard Paulsen og Birgitte Normann Houe, som har deltaget i mange år med stor entusiasme. Og selvfølgelig en stor tak til jer, der støtter ideen og stadig er medlemmer.