Referat fra generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling 2016 i Kulturlandsbyen6300

Sted: Naturskolen, Gråsten Landbrugsskole
Tid: d.1.3. kl. 19.
Før generalforsamlingen fortalte arkivleder Else Egholm levende om det gamle Gråsten og viste billeder.

1. Valg af dirigent. Elin Lunding, konstitueret forstander på Gråsten Landbrugsskole blev foreslået og valgt. Hun konstaterede, at forsamlingen var rettidig indkaldt.
2. Beretning fra bestyrelsen. Godkendt.
3. Regnskab. Godkendt.
4. Kontingent. Gradueres fra 2017 således: Enkeltperson 100 kr. årligt, husstande med mere en én person 150 kr. årligt.
5. Indkomne forslag. Ingen.
6. Handleplan, Vedtaget, med uddybning og forslag fra forsamlingen.
7. Valg til bestyrelse og suppleanter
På valg til bestyrelsen var Britta Kubiak. Genvalgt
På valg til bestyrelsen var Henry Bjerg. Genvalgt
På valg til bestyrelsen var Birgitte Norman Houe. Genvalgt
På valg som suppleanter var Bodil Gregersen, genvalgt og Bente Löwe Christiansen, genvalgt.
FFKK har udpeget Karin Baum som deres repræsentant.
Hanne Næsborg-Andersen er repræsentant for Adsbøl Borgerforening.
Jørgen Clausen er repræsentant for Det lille Teaterhus.
Bestyrelsen tjekker vedtægternes §4, da der ser ud til at være en optællingsfejl i antal bestyrelsesmedlemmer. Tages med på næste generalforsamling.
8. Valg af revisorer
På valg var Bente Damkjær, genvalgt og Anne Marie Brodersen , genvalgt.
På valg som revisorsuppleant var Bent Skibsted, genvalgt.
9. Eventuelt.
Elin Lunding orienterede om Gråsten Landbrugsskoles nuværende situation, såvel hvad angår ansættelse af ny forstander som de igangværende projekter. Håbet for projekterne er en tidsramme, der siger start i 2017.
Bodil Gregersen orienterede fra et møde med frivillige, at Ældresagen, Fiskbæk Naturskole og 4H formodentlig starter byhaver for børn i år.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig.
Formand: Hanne Næsborg-Andersen, næstformand Henry Bjerg, kasserer Jørgen Chr. Clausen, sekretær Lise Rosenberg Paulsen.